اظهارات انتقادی شهید مطهری در جمع دبیران علوم دینی


1603 بازدید

اظهارات انتقادی شهید مطهری در جمع دبیران علوم دینی
گزارش زیر توسط مأمور ساواک از جلسه سخنرانی شهید مطهری در مرداد 1349 تهیه شده است.