بی اعتنائی آیت الله گلپایگانی در موقع حضور فرماندار و شهردار قم در مجلس روضه خوانی


1583 بازدید

بی اعتنائی آیت الله گلپایگانی در موقع حضور فرماندار و شهردار قم در مجلس روضه خوانی
درباره : شرکت فرماندار و شهردار قم در مجلس روضه‏خوانى گلپایگانىاز : 316 تاریخ 26/1/48محترما معروض مى‏دارد :

ساواک قم اعلام داشته1 روز 12/1/48 سرشار فرماندار قم به اتفاق ریاحى معاون فرماندارى به منظور شرکت در مجلس روضه‏خوانى منزل آیت‏اله گلپایگانى به منزل وى عزیمت نمودند. در مجلس مذکور عده زیادى از طبقات مختلف حضور داشتند و هنگام ورود فرماندار، گلپایگانى و گردانندگان مجلس و همچنین حضار نسبت به فرماندار و معاون وى بى‏اعتنائى نموده اند و نامبردگان پس از اندکی توقف مجلس را ترک کرده اند. متعاقبا سرتیپ بازنشسته امین شهردار قم همراه با معاون شهرداری با اطلاع قبلی در جلسه روضه خوانی گلپایگانی شرکت کردند لیکن نامبردگان نیز با بی اعتنائی گلپایگانى و سایرین مواجه شدند و حتى جائى براى نشستن خود پیدا نکردند و بالاجبار یکى از شرکت‏کنندگان جاى خود را به شهردار و معاون وى داده و دو نفر مذکور نیز پس از توقف کوتاهى از منزل گلپایگانى خارج شدند. ساواک قم اظهارنظر کرده گلپایگانى به انحاء مختلف سعى مى‏نماید تا در بین مردم چنین وانمود کند که ارتباطى با دستگاه ندارد و بى‏اعتنائى او به فرماندار و شهردار قم نیز دلیل این امر مى‏باشد.

نظریه :

ضمن تأیید نظریه ساواک قم اضافه مى‏شود روحانیون همواره کوشش مى‏کنند در انظار مردم خود را دور از دولت و بى‏ارتباط با دستگاه معرفى کنند به ویژه در فرصتهاى مناسب از قبل مجالس روضه‏خوانى که طبقات مختلف مردم در یک جا جمع شده‏اند دوروئى و تظاهر آنان به مخالفت با دستگاه و مقامات به اوج خود مى‏رسد و بى‏اعتنائى حضار در مجلس موصوف نیز بر اساس پیروى آنان از گلپایگانى بوده که چون مشارالیه نسبت به فرماندار و شهردار توجهى ننموده متعصبین مذهبى نیز از وى تبعیت و با نامبردگان با بى‏احترامى رفتار کرده‏اند و گلپایگانى در چنین موقعیتى ضمن اینکه نظر شرکت‏کنندگان را نسبت به مقامات محلى بدبین نموده کمال بهره‏بردارى را به نفع خود نیز کرده است. مراتب استحضارا معروض گردید.

ساواک قم از این موضوع بهره‏بردارى نموده و از نیروى این مسئولین که از اهانت گلپایگانى ناراحت شده‏اند استفاده نماید.

28/1

آقاى شکورى

در اجراى امر اقدام شود 28/1

اوانى 26/1/48

رئیس بخش 316 ـ ازغندى

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى. ثابتى

26/1/48

طباطبائى 27/11ـ طى سند 222/21 ـ 17/1/48 در این گزارش آمده است «همان روز شهردار نیز به اتفاق آقاى صابرى معاون شهردارى قم در جلسه روضه‏خوانى منزل گلپایگانى شرکت نموده با توجه به اینکه وى قبلاً ورود خود را به آنجا اطلاع داده بود مع‏الوصف هنگام ورود وى به منزل گلپایگانى با بى‏اعتنائى بانیان مجلس مواجه شده حتى محلى براى نشستن خود پیدا نکرده. لاجرم یکى از حضار جاى خود را به او داد» رئیس ساواک قم اظهار داشته است «رفتن آقاى فرماندار و شهردار به این شکل صحیح نیست بهتر است قبلاً اطلاع بدهند و بعدا به هر نحو که شده بروند هر چه نزدیکتر حتى چسبیده به آیات بنشینند و اصلح است قبلاً یک نفر از طرف آقایان در مجلس باشد که محل موردنظر را آماده نماید.»