اجتماع هزاران نفر در مسجد جامع خرمشهر


1612 بازدید

اجتماع هزاران نفر در مسجد جامع خرمشهر
تلگرافات واردهساعت 2000 مورخه 13 جارى در مسجد جامع خرمشهر حدود سه هزار نفر تجمع و واعظى بنام محقق بالاى منبر رفته و حاضرین را برعلیه دستگاه تحریک مینماید سپس به ترتیب سید محمدتقى موسوى و نورى بالاى منبر رفته ضمن اینکه آتش‏سوزى لاستیکها و شکستن شیشه‏هاى بانک را محکوم مینمایند به حاضرین در مسجد تکلیف مینمایند با نظم و ترتیب و بدون دادن شعار از مسجد خارج شوند ولى جمعیت پس از خروج از مسجد دست به تظاهرات و اغتشاش زده که مأمورین با شلیک تیرهوائى آنها را متفرق در نتیجه یک دختر بچه 13 ساله بنام فریبا فرزاد مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته میشود ضمنا قرار است جسد مقتول در سردخانه پایگاه نیروى دریائى نگهدارى شود .

ودیعى