دستور ساواک مبنی بر جلوگیری از همکاری یک فرد با دانشگاه تهران به علت ارتباط نزدیک او با جلال آل احمد


1626 بازدید

دستور ساواک مبنی بر جلوگیری از همکاری یک فرد با دانشگاه تهران به علت ارتباط نزدیک او با جلال آل احمد