امام جمعه تهران معاون ماسونها(!)


612 بازدید
سیدحسن امامی

 امام جمعه تهران معاون ماسونها(!)

به: 321
تاریخ: 15/4/48
از: 20 ه‍ 4
شماره: 38998/20 ه‍ 4
موضوع: فراماسونری
پیرو: مذاکرات تلفنی مورخه 12/4/48
پس از تشکیل لژ بزرگ ایران که آقای جعفر شریف امامی به سمت رئیس این لژ انتخاب گردیده است، آقایان ساعد مراغه‌ای نخست‌وزیر سابق و دکتر امامی امام جمعه تهران بسمت معاونین تشکیلات فراماسونری تعیین گردیده‌اند.
دانش
نظریه 20 ه‍ 4 : به احتمال 90% صحت خبر فوق تأیید می‌گردد.


مجله گزارش تاریخ