مخالفت حزب ایران نوین با طرح وزیر آموزش و پرورش بخاطر :

بی توجهی به نظر آمریکایی ها !

گزارش ساواک درباره دلایل مخالفت با طرح تعلیماتی دکتر هدایتی


تاریخ‌: 44/8/08

موضوع‌: وزارت آموزش و پرورش

در دستگاه رهبری حزب ایران نوین چنین شهرت یافته که با طرح جدید تعلیماتی دکتر هدایتی وزیر آموزش و پرورش که در معرض افکار عمومی قرار گرفته موافق نیست و حتی اجازه نداده است به درخواست دکتر هدایتی جلسه عمومی در حزب ایران نوین تشکیل شود تا وزیر آموزش و پرورش جزئیات این طرح را برای اطلاع افراد حزبی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

دروزارت آموزش و پرورش شهرت یافته چون در تهیه و تنظیم این طرح نظر مقامات آمریکایی دخالت نداشته‌، آن عده از مسئولان حزب ایران نوین که از سیاست امریکا جداً جانبداری می‌کنند با طرح جدید تعلیماتی مخالفت دارند و آن را مفید به حال ایران نمی‌دانند.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
بی توجهی به نظر آمریکایی ها !