اردشیر متعصب !


1919 بازدید

اردشیر متعصب !
از : 20 هـ 5تاریخ : 10/6/49
به : 327شماره : 39583/20 و هـ
در تاریخ 4/6/49 ساعت 14 اکبر روشن آبادی راننده فضل‌الله نبیل پیشکار شهبانو و جعفر راننده علی وثوق و عباس متصدی ویلای علی وثوق ضمن صحبت جعفر به روشن‌آبادی گفت چرا شماره ماشین را شخصی کردید اکبر گفت زیرا با آن شماره‌های دربار کارهای ناشایسته انجام دادند تا این که دستور دادند تمام اتومبیلها باید از شماره سفید استفاده کنند زیرا آقا و خانم عقب ماشین می‌نشستند دست در گردن هم و با شماره دربار می‌گشتند حتماً کسانی دیده‌اند و گزارش داده‌اند حتی خود من یک شب بعد از یک مهمانی والاحضرت شهناز و والاحضرت شهرام را سوار کردم در عقب اتومبیل کاری کردند که من خجالت کشیدم جعفر گفت مگر والاحضرت شهناز خانم اردشیر زاهدی نبود؟ اکبر گفت چرا جدائیشان هم روی همین کارها شده یعنی این نقشه‌ها را والاحضرت اشرف می‌کشد که والاحضرت شهناز را برای والاحضرت شهرام بگیرد اردشیر هم که مرد متعصبی بود از این طور کارها خوشش نیامد و گفت یا نباید به تمام کاخها بروی یا این که از هم جدا شویم باز هم والاحضرت اشرف جلو افتاد آنقدر گفت تا کارشان به طلاق کشید ولی شاهنشاه نگذاشتند که زن شهرام بشود.
نظریه یکشنبه‌: نظری ندارد. تاکستانی