دستبند طلا سفید برلیان و فیروزه


1907 بازدید

دستبند طلا سفید برلیان و فیروزه


تاریخ 12/11/56

تشریفات کل شاهنشاهیتعداد شرح شماره کالا وزن ـ گرم قیمت واحد قیمت کل ـ ریال

دستبند طلا سفید برلیان و فیروزه 956 A 192000

در مسافرت شاهنشاه آریامهر به کشورهای هند و پاکستان مصرف گردید.

دهقانی

جمع کل 192000ریال

مبلغ (به تمام حروف) یکصد و نود و دو هزار ریال

اجناس فوق به اینجانب تحویل گردید. امضاء خریدار

امضاء فروشنده