توصیه دولت انگلستان


2584 بازدید

شماره: 2-3-4824

تاریخ گزارش: 28/9/39

موضوع: انتخابات

در محافل وابسته به جبهه ملی شایع است تصمیم در انجام فوری انتخابات براثر توصیه دولت انگلستان به مقامات عالیه کشور اتخاذ شده زیرا در حال حاضر که دولت جمهوری‌خواه در حال کناره‌گیری است قادر به انجام عمل حادی در ایران نمی‌باشد و از طرفی دولت دموکرات آمریکا نیز سرگرم انتخاب اعضای کابینه و مطالعه در امور سیاسی جهان می‌باشد آمادگی برای انجام عکس‌العملی را در ایران نخواهد داشت و انتخاب چنین موقعیت مناسبی برای انجام انتخابات ایران امکان هرگونه پیش‌آمدی را از بین برده است.

اصل در پرونده اتهامات کلی و رونوشت در پرونده روابط ایران و امریکا ضمیمه شود. 28/1/39


 


توصیه دولت انگلستان