جلوگیری از ورود جراید ایرانی به افغانستان


2075 بازدید

جلوگیری از ورود جراید ایرانی به افغانستان
به: مدیریت کل اداره سوم تاریخ گزارش: 13/4/47

از: اداره کل هفتم شماره گزارش: 10250/721

موضوع: تقاضای جلوگیری از ورود جراید ایرانی به افغانستان

برابر خبری که به صحت آن می‌توان اطمینان نمود: روزنامه افغان ملت چاپ کابل (سخنگوی نهضت پشتونستان آزاد) در تاریخ 10/2/1347 نامه‌ای را که به امضاء 54 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان حبیبیه کابل تهیه شده چاپ و منتشر کرده است.

در این نامه جراید و نشریات ایران بخصوص اطلاعات هفتگی ـ بانوان ـ تهران مصور ـ روشنفکر و جوانان عامل انحطاط اخلاقی جوانان افغانستان معرفی شده و پیشنهاد گردیده است از ورود کلیه کتب و جرایدی که برای مردم افغانستان رنگ غیر ملی دارند بخصوص تمام روزنامه‌ها و مجلات ایرانی جلوگیری شود.