‌‌‌‌سـالشماری‌ دیپلماسی فرهنگی آمریکا در ایران


‌‌‌‌سـالشماری‌ دیپلماسی فرهنگی آمریکا در ایران

ساشماری دیپلماسی فرهنگی آمریکا در ایران با استفاده از منابع مختلف با تأکید‌ بر آثاری‌ چون: روز شـمار روابط ایران و آمریکا نوشته بهروز طیرانی،شیر و عقاب نوشته‌ جیمز بیل، سیاست خـارجی‌ آمریکا‌ و شاه، یادگارعـمر نـوشته عیسی صدیق،دوره ماهنامه مرزهای نو (نشریه اداره اطلاعات آمریکا درایران)اسناد سفارت آمریکا درتهران،اسناد کمیسیون مبادلات‌ فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا (فولبرایت) و گزارشهای ساواک‌ از فعالیتهای انجمن ایران و آمریکا تهیه شده است و خـواننده را با روند شکل‌گیری دیپلماسی عمومی آمریکا در ایران آشنا می کند.در این سالشمار به موثرترین تحولات سیاسی و اقتصادی مرتبط از‌ سال‌ 1248 هـ.ق‌ تا 1359هـ.ش به عنوان زمینه‌های فعالیتهای فرهنگی اشاره شده اسـت.

1248 ق

-دیـدار جی ال مریک در راس یک هیئت مذهبی آمریکایی از ایران

1249 ق

-ورود اسمیت‌ و دوایت‌ برای تبلیغ مسیحیت به ارومیه

1250 ق

ورود جوستین پرکینز و آساهل گرانت برای تبلیغ مسیحیت به تبریز

1251 ق

-انتقال پرکینز و گرانت برای تبلیغ مسیحیت بـه ارومـیه

-تأسیس مدرسه پسرانه ارومیه‌

1253‌ ق

-تأسیس مدرسه دخترانه ارومیه

 

1255 ق

-حمایت محمد شاه قاجار از فعالیتهای مدرسه‌سازی آمریکاییها

1256 ق

-تأسیس چهل مدرسه روستایی در اطراف ارومیه

1291 ق

-تأسیس مدرسه آمریکاییها و آموزشگاه دخترانه آمریکایی در‌ تهران‌

1292‌ ق

-تـأسیس مـدرسه آمریکاییها در رشت‌

1297‌ ق

-تأسیس‌ آموزشگاه پسرانه آمریکایی در تبریز

1299 ق

-تصویب لایحه برقراری روابط سیاسی با ایران در کنگره آمریکا

1300 ق

-استقرار والتر بنجامین به‌ عنوان‌ اولین‌ وزیر مقیم آمریکا در تهران

-تأسیس آموزشگاه دخـترانه‌ آمریکایی‌ در هـمدان

1302 ق

-تأسیس آموزشگاه آمریکایی در سلماس

1303 ق

-انـتخاب ادوارد اسـپنسر بـه عنوان وزیر مقیم آمریکا در تهران‌

1304‌ ق

-ورود‌ ساموئل وارد،رئیس خدمات فرهنگی هیئت آمریکایی به تهران

 

-تأسیس‌ آموزشگاه پزشکی آمریکایی در همدان

-فرمان مظفر الدیـن شـاه مـبنی بر کمک سالیانه 100 تومان به آموزشگاه دخترانه‌ آمریکایی‌ در‌ تـهران

1308 ق

-بازدید ناصر الدین شاه از آموزشگاه دخترانه آمریکایی در‌ تهران‌

-انتخاب تراکستون بیل به عنوان وزیر مقیم آمریکا در تهران

1309 ق

-فرمان نـاصر الدیـن شـاه مبنی‌ بر‌ تعطیلی‌ موقت آموزشگاه دخترانه آمریکایی در تهران براثر شـیوع‌ اخبار تغییر دین و رویه‌ اخلاقی‌ دانش‌آموزان‌ مسلمان

1310 ق

-انتخاب واتسون اسپری به عنوان وزیر مقیم آمریکا در تهران

-تأسیس دهـ‌ مـدرسه‌ روسـتایی‌ آمریکایی در اطراف سلماس

1311 ق

-انتخاب الکساندر مک دونالد به عنوان وزیر مـقیم آمریکا‌ در‌ تهران

-تعطیلی بخش شبانه‌روزی آموزشگاه آمریکایی در تهران

1312 ق

-افتتاح مدرسه آمریکایی در‌ کرمانشاه‌

1315‌ ق

-انتخاب آرتور هاردی به عـنوان وزیـر مـقیم آمریکا در تهران

-تعطیلی آموزشگاه آمریکایی در‌ تهران‌ به علت فقدان معلم

1316 ق

-فعالیت مـجدد آمـوزشگاه آمریکایی در تهران

-انتخاب هربرت‌ باون‌ به‌ عنوان وزیر مقیم آمریکا در تهران

-ارتقای روابط سیاسی از وزیـر مـقیم بـه وزیر مختار‌

-ورود‌ ساموئل جردن و همسرش به تهران برای اداره مدرسه آمریکاییها

1319 ق

-انتخاب لوید‌ گریسکوم‌ بـه‌ عـنوان وزیر مختار آمریکا در تهران

1323 ق

-فرمان مظفر الدین شاه مبنی بر اجازه احداث‌ کـارخانه‌ گـرامافون‌سازی‌ بـه یک کارخانه‌ آمریکایی

1288 ش

-انتخاب جان جکسون به عنوان وزیر مختار‌ آمریکا‌ در تهران

1290 ش

-آغاز فـعالیت هـیئت مذهبی آمریکا در ملایر و ساوجبلاغ

1293

-انتخاب جان کالدول به‌ عنوان‌ وزیر مختار آمریکا در تـهران

1300

-انـتخاب جـوزف کرینفلد به عنوان وزیر‌ مختار‌ آمریکا در تهران

-اعلام آمادگی کمپانی کارتر‌ سینما‌ برای‌ فروش مـحصولات خـود به ایران

1302

-شکایت‌ تعدادی‌ از طلاب و مردم زنجان از فعالیت میسیون مذهبی آمریکاییها

-بـرگزاری جـلسه‌ای بـا حضور‌ حسین‌ علا وزیر مختار ایران در‌ آمریکا‌ برای تشکیل‌ انجمن‌ ایران‌‌ و آمریکا

 

1304

 

-تصویب لایحه کـمک 110‌ هـزار‌ دلاری وزارت امـور خارجه آمریکا به محصلان ایرانی در آمریکا

-به رسمیت‌ شناخته‌ شدن رژیم جـدید ایـران توسط آمریکا‌

-عزیمت 25 محصل ایرانی‌ برای‌ شرکت در دوره آموزشی کمپانی‌ فورد‌

-سخن‌رانی مهم پروفسور پوپ درباره پیشینه تـمدنی ایـران در حضور سردار سپه‌ تشکیل‌ انجمن‌ ایران و آمریکا به پیشنهاد حسین‌ علا‌ تـا‌ 1306

1305

-تـشکیل‌ کالج‌ آمریکایی البرز در تهران‌ با‌ مدیریت دکـتر سـاموئل جـردن

1307

-انحلال کلیه مدارس خارجی و اداره مدارس آمریکایی تـوسط وزارتـ‌ معارف‌

1308

-انتخاب چارلز هارت به عنوان‌ وزیر‌ مختار آمریکا‌ در‌ تهران‌

1309

-موافقت دولت ایران‌ بـا فـعالیت باستان‌شناسی مؤسسه شرقی شیکاگو در تـخت جـمشید

-موافقت دولت ایـران بـا فـعالیت باستان‌شناسی‌ موزه‌ پنسیلوانیا و دانشگاه فیلادلفیا در دامـغان‌ احـداث‌ بنای‌ آموزشگاه‌ دخترانه‌ آمریکایی‌ در همدان

1310‌

-موافقت‌ دولت ایران با فعالیت باستان‌شناسی موزه پنـسیلوانیا در تـخماق تپه استرآباد

1311

-موافقت دولت ایران با‌ فـعالیت‌ باستان‌شناسی‌ موزه متروپولیتن در تـخت ابـو نصر فارس‌

1312‌

-موافقت‌ دولت‌ ایـران‌ بـا‌ فعالیت باستان‌شناسی موزه دانشگاه بوستون و امریکن انستیتو در ایران‌ انتخاب ویلیام ک.هورنیبروک به عـنوان وزیـر مختار آمریکا در تهران

-افتتاح بـنای جـدید مـدرسه دخترانه آمریکایی در رشـت‌

1313

-تـعطیلی فعالیت هیئت مذهبی آمریکا و تـشکیل اتحادیه کل کلیساهای انجیلی

1315

-قطع روابط سیاسی ایران با آمریکا به دستور رضا شـاه

1316

-بـرقراری مجدد روابط ایران با آمریکا پسـ‌ از‌ عـذرخواهی نماینده آمریکا

1319

-تـوقیف دو فـیلم آمریکایی از سوی اداره اماکن هـمگانی شهربانی به علت مضمون ضد سلطنتی‌ انتخاب لوئیس دریفوس به عنوان سفیر آمریکا در ایران

1320‌

-تـقاضای‌ سـفارت آمریکا برای انعقاد قرارداد مبادله نـشریات رسـمی مـیان دو کـشور

-مـوافقت دولت ایران با ورود کـارشناسان آمریکایی برای اصلاح آموزش و پرورش

-اعلام‌ دولت‌ آمریکا مبنی بر استحقاق ایرانیان‌ برای‌ دریافت وام از آمریکا

1321

-دعوت همسر رئیـس جـمهور آمریکا از دانشجویان ایرانی برای شرکت در کنفرانسی در واشنگتن

-اعـلام پایـان دوره خـدمت مـتخصص‌ خـاک‌شناسی‌ آمریکایی در دانشکده کشاورزی‌ کرج‌

-اعلام بازدید دکتر جردن از ایران

-آغاز به کار بنگاه آمریکایی خاور نزدیک در روستاهای ایران

-آغاز مجدد فعالیتهای انجمن ایران و آمریکا در منزل حسن اسفندیاری،پس از شـانزده سال‌‌ 1322‌

-تشکیل نخستین مجمع عمومی انجمن ایران و آمریکا با سخن‌رانی اسفندریاری و دریفوس

 

-موافقت دولت ایران با تبادل نشریات رسمی میان ایران و آمریکا

-موافقت هیئت دولت با دعوت از نمایندگان بنیاد شرق‌ نزدیک‌ بـرای بـررسی‌ اوضاع کشاورزی‌ و آموزشی و فرهنگی ایران

1323

-انتخاب لیلاند موریس به عنوان نخستین سفیر کبیر آمریکا در ایران‌

-اهدای صفحات گرامافون به انجمن ایران و آمریکا از طرف دولت آمریکا‌

-دستور‌ وزارت‌ امور خارجه بـه سـفارت ایران مبنی بر احیای انجمن ایران و آمریکا

-انتخاب والاس موری به عنوان سفیر ‌‌آمریکا‌ در ایران

1324

-انتخاب اعضای انجمن ایران و آمریکا

-اعلام بورس رئیس اداره آمـار‌ و انـتشارات‌ وزارت‌ بهداری برای سفر شـش مـاهه به آمریکا

1325

-انتخاب جرج آلن به عنوان سفیر آمریکا‌ در ایران

-آغاز به کار تیلو کرنی به عنوان وابسته مطبوعاتی سفارت آمریکا‌

-تعیین بهاء الدین پازارگـاد‌ بـه‌ عنوان نماینده فرهنیگ ایـران در آمریکا توسط وزارت فرهنگ

-آغاز به کار پایگاه سیا مستقر در سفارت آمریکا

1326

-انتخاب مجید موقر،صاحب امتیاز روزنامه مهر ایران به عنوان وابسته فرهنگی‌ ایران در آمریکا

از سوی وزیر فرهنگ

-آغاز عملیات مـخفی و تـبلیغاتی بیدمن در ایران به وسیله سیا برای سست کردن پایه‌های نفوذ شوروی و حزب توده در ایران

-اعلام نتایج بررسیهای کارشناسان‌ آمریکایی‌ در مورد برنامه اقتصادی ایران

1327

-انتخاب جان وایلی به عنوان سفیر آمریکا در ایـران

-انتخاب دکـتر علی‌آبادی و دکتر جهانشاه صالح به نمایندگی از وزارت فرهنگ برای مذاکره‌ در مورد‌ چگونگی‌ استفاده از کمکهای قانون فولبرایت

-مسافرت دکـتر گرنی وابسته فرهنگی سفارت آمریکا به اصفهان

-اعلام برنامه کمکهای خـارجی زیـر عـنوان اصل چهار ترومن

-آغاز به کار شش کارشناس آمریکایی‌ در‌ سازمان برنامه

1328

-تدوین استراتژی تازه و تهاجمی آمریکا تـحت ‌ ‌عـنوان«دفاع از پیرامون»به جای«دفاع در نقطه‌ قوت»در شورای امنیت ملی با اسم رمـز NSC-68 بـرای‌ مـقابله‌ با‌ گسترش‌جویی شوروی از طریق کمکهای‌ اقتصادی‌ و نظامی‌ به کشورهای پیرامونی حوزه نفوذ آن کشور

-امضای قـرارداد فرهنگی فولبرایت میان وزیر امور خارجه ایران و سفیر آمریکا

-تشکیل کمیسیون تبادلات‌ فـرهنگی‌ ایران‌ و آمریکا برای تـأمین هـزینه بورسیه‌های ایرانی در آمریکا‌ از‌ محل فروش اموال مازاد آمریکا در ایران

-افتتاح خانه ایران در نیویورک برای نظارت بر همه مؤسساتی که درباره‌ ایران‌ کار‌ می‌کنند آغاز طرح عملیاتی سیا به نام بدامن بـرای مقابله‌ با فعالیتهای گروههای چپ در ایران‌ 1329

-تخصیص 5500 دلار از سوی کارخانه آمریکایی سازنده و صادرکننده کاغذ سیگار‌ به‌ ایران‌‌ برای تحصیل یک دانشجوی ایرانی در آمریکا

-سفر رئیس بخش فارسی‌ صدای‌ آمریکا به ایران بـرای تـکمیل سازمان بخش فارسی

-اعزام کارشناس آموزش فنی و صنعتی آمریکایی به ایران‌ براساس‌ قانون‌ اسمیت موند انتخاب هنری گریدی به عنوان سفیر آمریکا در ایران

-اعزام‌ کارشناسان‌ اداره‌ هواشناسی وفنی وزارت کاربـه آمریکا برای دوره کارآموزی پانزدهماهه

 

-اعزام کارشناس کشاورزی‌ ایران‌ به‌ آمریکا براساس قانون اسمیت موند

-امضای مقاوله‌نامه همکاری در مورد اصلاحات روستایی و مبادله فنی‌ میان‌ ایران و آمریکا در چارچوب اصل چهار تـرومن

-پرداخـت مبلغ 25 هزار دلار توسط‌ شاه‌ ایران‌ برای تأسیس مرکز مطالعات ایران در دانشگاه‌ کلمبیا

-اهدای تعدادی فسیل و سنگ معدنی به‌ ایران‌ از سوی موزه علوم طبیعی آمریکا

1330

-سفر تیم فوتبال کالج ایـالتی پنـسیلوانیا‌ بـه‌ ایران‌

-انتشار نتایج بررسیهای دو انـسان‌شناس آمریکایی در حـوالی بهشهر در مجله لایف

-انتخاب لویی هندرسن‌ به‌ عنوان سفیر آمریکا در ایران

-درخواست کارمند کنسولگری تبریز برای تدریس زبان‌ انگلیسی‌ در‌ دانشکده ادبـیات

-دیـدار پروفـسور والاس استاد دانشگاه کلمبیا از ایران

 

دیدار ویلیام وارن رئیس اصـل‌ چـهار‌ ایران‌ از تهران

-دیدار دکتر هنری کارلند بنت رئیس اداره کل اصل چهار‌ از‌ ایران

-تعطیل اداره اطلاعات سفارت آمریکا در ایران

-موافقت وزارت فـرهنگ بـا اقـامت یازده دانشجو و پژوهشگر‌ آمریکایی‌ در ایران:ریچارد کاتم، هربرت پی‌یر،گـرگوری سرمانیان،دوشیزه سین‌تیا هانا،جرج‌ هانتو‌،بانو گریس آدامس‌ استیوتر،دکتر ریچارد فرای‌،دکتر‌ ادوارد‌ کندی،دکتر هوک اسـپیرو

-دیـدار 46 نـفر‌ از‌ سردبیران و مدیران روزنامه‌ها و صاحبان ایستگاههای رادیویی آمریکا از تهران

1331

-امضای موافقتنامه ایـران‌ و آمریکا‌ در زمینه همکاریهای کشاورزی،بهداشتی‌ و فرهنگی‌(اصل‌ چهار‌ ترومن‌)

 

-دعوت‌ روزنامه هرالد تریبیون از دو نفر‌ ایرانی‌ به نـامهای خـانم پایـور و آقای صیرفی‌زاده برای‌ دیدار از نیویورک و بازدید از‌ دبیرستانهای‌ آن کشور

-اعلام روزنامه هرالد تـریبیون‌ مـبنی بـرپذیرش یک‌ دانش‌آموز‌ ایرانی درمجمع بین المللی‌

دانش‌آموزان‌

-حمله گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران بـه شـرکت‌کنندگان آمریکایی یک کنفرانس پزشکی

-موافقت‌ وزارت‌ امور خارجه با درخواست سفارت‌ آمریکا‌ مبنی‌ بر نـمایش فـیلمهای‌ فرهنگی‌

-درخواست وزارت بهداری از‌ سفارت‌ آمریکا مبنی بر اهدای شش دستگاه سینمای سیار

1332

-دیـدار اسـتانلی انـدروس مدیر کل‌ اصل‌ چهار از تهران

-اخراج خبرنگار اسوشیتد‌ پرس‌ از ایران‌ به‌ لحاظ‌ مخابره اخـبار تـحریک‌آمیز

-خروج‌ 53 نفر از کارکنان سفارت آمریکا و اصل چهار از ایران

-کودتا با اسم رمز آجـاکس‌ عـلیه‌ حـکومت دکتر مصدق

-تدوین استراتژی«نگاه‌ نو‌»برای‌ کمکهای‌ نظامی‌ و اقتصادی و تقویت کشورهای‌ طرفدار‌ غرب‌ در پیـرامون شـوروی و چین

-تعیین ایران به عنوان کشوری دارای«اهمیت تعیین‌کننده»برای امنیت ملی‌ آمریکا‌ در‌ مـصوبه‌ NSC-175 شـورای امنیت ملی آمریکا‌

-اعزام‌ حسین‌ حسین‌زاده‌فرد‌ به‌ آمریکا‌ با بورس کمیسیون فرهنگی ایران و آمریکا

-اعـزام نـمایندگان مـؤسسه فرهنگی فرانکلین به ایران به منظور چاپ و نشر کتاب

-اخطار بنیاد خـاور نـزدیک در مورد قطع بورس دانشجویانی‌ که بیش از پنج سال در آمریکا

ساکن بوده‌اند

-دیدار هیئت بیست نفره از روزنـامه‌نگاران و صـاحبان استودیوهای رادیو و تلویزیون آمریکا از تهران

1333

-سفر دکتر جیمز دکال ول استاد دانشگاه‌ سـنت‌ تـوماس برای مطالعه درباره فرهنگ و ادبیات‌ معاصر ایـران

-اعـلام بـرگزاری کلاس آموزش انگلیسی به روش جدید توسط اصـل چـهار

-تعطیل دوایر اصل چهار و تأسیس صندوق مشترک توسعه امور فنی‌ و اقتصادی‌

-موافقت دولت ایـران بـا تأسیس مدارس مخصوص اتباع آمریکایی مـقیم ایران

1334

افـتتاح نـمایشگاه سـیار چگونگی استفاده از نیروی اتم برای مـقاصد صـلح‌آمیز‌ توسط‌ آمریکا

-انتخاب سلدن چی پن‌ به‌ عنوان سفیر آمریکا در ایران

-اتـخاذ اسـتراتژی تبدیل ایران«ا زملتی ضعیف که بـه طور سنتی در پی موضعی»بـی‌طرف در امـور جهانی است به‌ یک‌«رکـن ضـد کمونیست»در‌ مصوبه‌ NSC-5504 شورای امنیت ملی

-اعلام کمک 28 میلیون دلاری اصل چهار و واگذاری اجرای بـرنامه‌های آن بـه ایران

-معرفی چارلز رابرت پاپن بـه عـنوان رایـزن امور اطلاعاتی سـفارت آمریکا

1335‌

-تشکیل‌ جلسه کمیسیون مـشترک ایـران و آمریکا به ریاست دکتر جهانشاه صالح

-اعلام سفارت ایران مبنی بر نامناسب بودن وضـع مـادی دانشجویان ایرانی

-دیدار هیئت دانشگاه لافـلایت بـرای بررسی بـرنامه‌های آمـوزشی آمـوزشگاه‌ نفت‌ آبادان

-اعطای‌ دکـترای افتخاری دانشگاه لافلایت به دکتر منوچهر اقبال رئیس دانشگاه تهران

-کمک بلا عوض هفت مـیلیون دلاریـ‌ آمریکا به ایران

-اعلام وجود سـوء اسـتفاده و مـشکلات اجـرایی اصـل چهار‌ در‌ سالهای‌ گـذشته

-کـمک بلا عوض سیزده میلیون دلاری آمریکا به ایران

-دیدار 21 دانشجوی آمریکایی از مکانهای تاریخی ‌‌ایران‌

-افتتاح کرسی دائم زبـان فـارسی در دانـشگاه کلمبیا

-پخش برنامه ویژه صدای آمریکا‌ بـه‌ مـناسبت‌ صـدمین سـالگرد روابـط دو کـشور

-انتخاب جان برانر به عنوان نماینده انجمن آمریکایی دوستداران خاورمیانه‌ برای ارائه مشاوره‌ به داوطلبان تحصیل در آمریکا

-دیدار جان هالیتر رئیس اداره‌ کل اصل چهار از‌ ایران‌

-امضای مـوافقت‌نامه فروش ریالی محصولات کشاورزی آمریکا به ایران و استفاده از عایدات‌ آن برای برنامه‌هایی از جمله مبادلات آموزشی در ایران

-آغاز همکاری آموزشی و اطلاعاتی سیا با سرویسهای اطلاعاتی ایران

-اتخاذ‌ استراتژی فشار به شاه ایـران بـرای انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در مصوبه‌ NSC-5821/1 شورای امنیت ملی

1337

-تظاهرات چهارصد ایرانی مذهبی علیه دولت ایران در شیکاگو

-مصاحبه اسد الله علم‌ و ابراهیم‌ خواجه نوری در آمریکا در مورد لزوم تأسیس دانشگاههای

-آمریکایی در ایران برای جـلوگیری از فـرار مغزها

-اعلام اسامی اعضای آمریکایی کمیسیون فولبرایت در ایران:دکتر مارتین آکرمن از سفارت‌‌ آمریکا‌،دکتر جان الدر از میسیون کلیسای انجیلی،چارلز وایت از بنگاه خاور نـزدیک، رابـرت استیونس از کمپانی عملیات نفت ایـران

-دیـدار مشاور بخش آثار و فرهنگ اسلامی کتابخانه کنگره آمریکا‌ از‌ ایران به دعوت وزارت‌ فرهنگ

-انتخاب ادوارد تامپسون ویلز به عنوان سفیر آمریکا در ایران

-تأسیس باشگاه تـوست مـاستر در انجمن ایران در آمریکا

-دیـدار ده نـفر از دانشجویان‌ دانشگاه‌ کرنر‌ نیویورک از ایران برای مشاهده‌ فعالیتهای‌ ترویج‌‌ کشاورزی

-سخن‌رانی هامیلن رئیس بخش فرهنگی اصل چهار در مورد پروژه‌های فرهنگی در ایران

-مسلمان شدن مستشار آمریکایی در اهواز

-اعلام‌ 380‌ میلیون‌ دلار به عـنوان مـجموع کمکهای فنی و بلا عوض‌ آمریکا‌ به ایران

-اعزام شش نفر از استادان آمریکایی برای تدریس به ایران براساس برنامه مبادله فرهنگی‌ فولبرایت

-اعزام شش‌ نفر‌ از‌ افسران شهربانی به آمریکا برای گـذراندن دورهـ‌های تخصصی پلیـس

-انتخاب‌ خانم اولین مک کیپ به عنوان رئیس کتابخانه اداره اطلاعات آمریکا در ایران

-دیدار جان درک،هنرپیشه آمریکایی‌ از‌ تـهران‌

-افتتاح کنفرانس چهار روزه درباره فعالیتهای فرهنگی اداره اصل چهار در‌ ایران‌

-اعلام اسـامی اعـضای ایـرانی کمیسیون مبادلات فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا

-انتخاب دکتر رابرت بوئر به عنوان‌ رئیس‌ انجمن‌ ایران و آمریکا

-دیـدار ‌ ‌ریـچارد رویتر رئیس مؤسسه خصوصی کاره (CARE) از تهران‌

-سخن‌رانی‌ شجاع‌ الدین شفا و آندرسن رئیس اداره اطـلاعات آمریکا در ایـران به مناسبت صد و پنجاهمین سالگرد‌ تولد‌ آبراهام‌ لینکلن

-موافقت هیئت مدیره انجمن ایران و آمریکا بـا تأسیس شعبه انجمن در شیراز

1338‌

-ورود‌ جوزف ریس رئیس بخش مطبوعات اداره اطلاعات آمریکا به تـهران

-اعلام موافقت با‌ پذیـرش‌ تـعدادی‌ دانشجوی ایرانی در دانشگاه پیتسبورگ

-اعلام آمادگی بنگاه جهانی مبارزه با بی‌سوادی برای تأسیس‌ مرکزی‌ در ایران

-دیدار جیمز هاگرتی مشاور مطبوعاتی آیزنهاور به همراه هیئتی 27 نفره‌ از‌ تهران‌

-دیدار آیزنهاور از ایران

-نامگذاری خـیابانی در تهران به نام آیزنهاور

-دیدار فردریک مارچ سینماگر‌ آمریکایی‌ از تهران

-انتخاب اردشیر زاهدی به عنوان سفیر ایران در آمریکا

-دیدار‌ ویلیام‌ هولدن‌ هنرپیشه آمریکایی از تهران

-ابراز تمایل دانشگاه کالیفرنیا به تأسیس یـک دانـشگاه در ایران

-برگزاری‌ مراسم‌ کلنگ‌زنی‌ ساختمان جدید انجمن ایران و آمریکا در اراضی عباس‌آباد تهران‌ افتتاح شعبه انجمن‌ ایران‌ و آمریکا در شیراز

-سخن‌رانی پروفسور دوایت جیمز سیمپسون استاد دانشگاه ویلیامز آمریکا در دانشکده حقوق‌ و عـلوم‌ سـیاسی‌ تهران

-بنیادگذاری کرسی زبان فارسی در دانشگاه کالیفرنیا

1339

-برگزاری چهارمین کنگره‌ بین‌ المللی هنر و باستان‌شناسی ایران در نیویورک

-برگزاری‌ فستیوال‌ انجمن‌ ایران و آمریکا در جمشیدیه

-دیدار چارلز ویلکینسون‌ متصدی‌ هنرهای زیبای خـاورمیانه در مـوزه متروپولیتن از ایران

-اعزام دو نماینده از جمعیت‌ دوستداران‌ آمریکایی خاورمیانه به ایران برای‌ بررسی‌ اوضاع‌ اجتماعی‌

-اعلام‌ اسامی‌ اعضای آمریکایی کمیسیون مبادلات فرهنگی و آموزشی‌ ایران‌ و آمریکا:تئودور ورتایم عضو سرویس اطـلاعات آمریکا،جـان بویلی عضو انجمن دوستداران‌ آمریکایی‌‌ خـاورمیانه،جـان الدر عضو میسیون مذهبی‌،روی چرس تاین نماینده‌ شرکت‌ بی‌اف گودریج

-آغاز دوره ریاست‌ جمهوری‌ جان‌اف.کندی

-دیدار جرج بوهر نقاش آمریکایی از ایران از طـریق بـرنامه کـمیسیون‌ مبادلات‌ فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا

-اعلام‌ اسامی‌ اعـضای‌ جـدید هیئت مدیره‌ انجمن‌ ایران و آمریکا:دکتر علی‌آبادی‌،دکتر‌

-جهانشاه صالح،عباس مسعودی،سرهنگ جان بویت،جک هملیتون،خانم مـننتصر،خـانم‌ ال‌تـیلور،علی‌ وکیلی‌،مجید امیر ابراهیمی،جمشید جنید،اسماعیل‌ امیر‌ شـاهی،جان‌ بویل‌، هربرت‌ لینن،لستر شپرد،روز‌ الیندراگول

-ثبت مؤسسه میسیون آمریکایی به ریاست دکتر جان الدر در تهران

-اعلام اسـامی اعـضای‌ ایـرانی‌ کمیسیون مبادلات فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا‌:دکتر‌ فرهاد‌،رئیس‌ دانگشاه‌ تـهران؛مـهندس نفیسی‌،معاون‌ وزارت فرهنگ،دکتر کریم فاطمی، معاون تعلیماتی وزارت فرهنگ؛محمدپور سرتیپ،کفیل اداره روابط فرهنگی وزارت‌ امـور‌ خـارجه‌

-سـخن‌رانی نماینده دانشگاه کلرادو در چهارمین کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ آموزش‌ و پرورش‌ درباره‌‌ بی‌تفاوتی دولت ایـران راجـع بـه عدم بازگشت دانشجویان ایرانی به کشور خود و پاسخ‌ نماینده ایران در مورد ازدواج دانشجویان ایرانی بـا دخـتران آمریکایی

-انتخاب جولیوس هلمز به‌ عنوان سفیر آمریکا در ایران

1340

-امضای قرارداد الحاقی فولبرایت میان سـفیر آمریکا و وزیر امور خارجه ایران

-کمک 432 هزار دلاری بنیاد فورد به ایران

-دیدار دکتر ریـموند نـیکسون اسـتاد‌ روزنامه‌نگاری‌ آمریکا از ایران

-انتخاب هنری دیویس روزنامه‌نگار قدیمی به عنوان وابسته مطبوعاتی سفارت آمریکا بـه جای‌ بلاسر

-دیدار دکتر رابرت برود استاد فیزیک دانشگاه کالیفرنیا از طریق برنامه مـبادلات‌ فـرهنگی‌‌ فـولبرایت

-اعزام 35 نفر از دانشجویان دانشکده جنگ آمریکا به ایران

-حمله پلیس به دانشگاه تهران و سرکوب دانـشجویان

1341

-دیـدار 27 نفر از‌ دانشجویان‌ دانشکده جنگ آمریکا از ایران‌

-سفر‌ شاه به آمریکا

-مسافرت تـیمسار نـعمت الله نـصیری به آمریکا به دعوت هیئت عملیات عمرانی بین المللی

-سخن‌رانی عادل خلعتبری رئیس جمعیت جـوانان ایـران‌ و آمریکا‌ در ضیافت کاخ سفید‌ به‌

-افتخار دانشجویان برجسته خارجی

-دیدار لیندون جانسون مـعاون اول رئیـس جمهور آمریکا از ایران

-ورود اولین گروه سپاه صلح آمریکا مرکب از 43 نفر برای تدریس در دانشکده کشاورزی و مدارس‌ مـتوسطه‌

-مـوافقت دولت ایران با ایجاد سپاه صلح در ایران

-دیدار تیم فوتبال آل استار آمریکا از ایـران

-امـضای موافقت‌نامه تأمین هزینه مبادلات فرهنگی میان ایـران و آمریکا جـهت تشکیل‌ کمیسیونی برای‌ تسهیل‌ اجرای یک‌ بـرنامه فـرهنگی به هزینه آمریکا

-انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره انجمن ایران و آمریکا:دکتر مـحمود حـسابی؛احمد‌ متین‌ دفتری؛امیر حـسین خـزیمه اعلم؛عـباس مـسعودی؛رابـرت میسی؛جس‌ سویهارت‌؛رابرت‌‌ هلاندر و هـنری آرنـولد

-اعلام اصول شش‌گانه انقلاب سفید

-تشکیل اولین جلسه گروه فرهنگی ایران و آمریکا ر رضـائیه

-تمدید ‌‌اجازه‌ حفاری پروفسور الف سولکی رئیـس قسمت مردم‌شناسی دانشگاه کـلمبیا در کـناره‌های جنوبی دریای‌ خزر‌

1342‌

-تظاهرات 15 خـرداد عـلیه دستگیری آیت الله خمینی

-تأسیس کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌ تگزاس

-سخن‌رانی ارل وارن رئیس دیـوان عـالی درباره حکومت قانون در انجمن ایـران‌ و آمریکا

-ورود پروفـسور ریچارد‌ داتینگ‌ هـاوزن اسـتاد مطالعات ایران‌شناسی دانشگاههای نـیویورک و مـیشیگان برای اقامت طولانی در تهران

-دستور وزارت امور خارجه به کنسولگری ایران در سانفرانسیسکو مبنی بر عـدم تـمددی‌ گذرنامه ایرانیان مخالف

-ترور رئیس جـمهور‌ کـانادا

-اعلام اسـامی اعـضای ایـرانی کمیسیون مبادلات فرهنگی و آمـوزشی ایران و آمریکا:دکتر جهانشاه صالح رئیس دانشگاه تهرا؛مصطفی زمنی معاون وزارت فرهنگ؛انوشیروان‌ کاظمی رئیـس اداره روابـط فرهنگی وزارت امور خارجه‌ و محمد‌ کیا رئیـس اداره روابـط فـرهنگی و هـمکاریهای بـین المللی وزارت فرهنگ

-نـامگذاری یـکی از خیابانهای تهران به نام کندی

 

-دیدار سارجنت شرایور رئیس سپاه صلح آمریکا از ایران

-اعلام اسامی اعـضای‌ آمریکایی‌ کـمیسیون مبادلات فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا:دکتر جـان الدر رئیـس مـیسیون آمریکایی در تـهران؛دکـتر ری.ام.میل رئیس بنیاد فورد در ایران؛دکتر جان ای رین هارت رئیس‌ امور‌ فرهنگی اداره اطلاعات آمریکا در ایران؛جکسون ال سیگلر رئیس دوستداران خاورمیانه در ایران

-دیدار جرج استادرد رئیس دانشگاه نـیویورک از ایران

1343

-تأسیس کتابخانه جان اف کندی در‌ تبریز‌

-سفر‌ شاه به آمریکا و افتتاح نمایشگاه‌ هفت‌ هزار‌ ساله هند و ایران در واشنگتن

-اعطای دکتری افتخاری دانشگاه واشنگتن به شاه

-دیدار هیئتی یازده نفره از دانـشجویان آمریکایی از تهران‌ برای‌ اقامت‌ در میان خانواده‌های‌ ایرانی در قالب برنامه«آزمایش‌ در‌ زندگی»

-برگزاری دو کنسرت در ایران به وسیله رهبر ارکستر سمفونی آمریکا

-تصویب کاپیتولاسیون در مجلس ایران

-اعلام اسامی‌ اعضای‌ ایرانی‌ کمیسیون مـبادلات فـرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا:دکتر جهانشاه صالح رئیس‌ دانگشاه تهران؛دکتر احمد هوشنگ شریفی معاون وزارت فرهنگ، دکتر احمد علی پناهی رئیس اداره روابط فرهنگی و هـمکاریهای‌ بـین‌ المللی‌ وزارت فرهنگ، دکتر حسین شـهیدزاده رئیـس اداره روابط فرهنگی وزارت امور‌ خارجه‌

-انتخاب لیندون جانسون به عنوان ریاست جمهوری آمریکا

-دیدار تعدادی از بانوان قاضی و وکلای دادگستری آمریکا‌ از‌ ایران‌

1344

-انتخاب خسرو خسروانی بـه عـنوان سفیر ایران در آمریکا

-دیـدار مـشاوران‌ شهرسازی‌ آمریکا‌ از تهران

-ورود فرانک کیست رئیس قسمت اطلاعات و وابسته مطبوعاتی سفارت آمریکا به تهران‌

-درخواست‌ سفیر‌ ایران از اورتون،معاون مدیر عامل انجمن دوستداران آمریکایی خاورمیانه

-برای ایحاد کانونهای صنعتی‌ و فـنی‌ و دبـیرستانهای حرفه‌ای در ایران به جای اعزام دانشجو به‌ آمریکا

-انتخاب نیت شیف‌ به‌ عنوان‌ وابسته مطبوعاتی سفارت آمریکا

-اتمام مدموریت هنری آرنولد رئیس اداره اطلاعات آمریکا در ایران‌

-ورود‌ ریچارد ج براون مدیر عامل جـدید کـمیسیون مبادلات فـرهنگی و آموزشی آمریکا (فولبرایت)

-اختصاص 21‌ بورس‌ تحصیلی‌ فولبرایت برای رشته‌های زبان و ادبیات انگلیسی،علوم‌ تجربی و فنی‌وحرفه‌ای به وزارت آمـوزش و پرورش ایران

-انتخاب‌ اعضای‌ هیئت مدیره انجمن ایران و آمریکا:امیر عباس هـویدا و آرمـین مـایر،رؤسای‌ افتخاری‌؛دکتر‌ محمود‌ حسابی،رئیس؛جابلونسکی،و ناصر قلی اردلان،نواب رئیس،خلیل‌ طالقانی،رخداداد فرمانفرمائیان،حسین فـاخر،‌ ‌پرویـز‌ کاظمی‌،مهدی‌ پیراسته و محمد پوزش

-انتخاب لارنس هال به عنوان رئیس اداره اطلاعات آمریکا‌ در‌ ایـران

-سـخن‌رانی دیـوید راکفلر در انجمن ایران و آمریکا درباره روابط اقتصادی ایران و آمریکا

-سخن‌رانی استیورت رئیس‌ دیوان‌ عالی آمریکا در دانشگاه پهلوی درباره انتخاب قضات‌ آمریکا

-درخواست وزارت آموزش‌ و پروش‌ از سپاه صلح برای اعـزام پنجه نفر‌ در‌ زمینه‌ تـعلیمات‌ کـودکستانی

1345

-دیدار دین راسک وزیر‌ امور‌ خارجه آمریکا به تهران برای مذاکره با شاه

-دیدار پروفسور مایرس مک دوگال‌ حقوقدان‌ برجسته آمریکا از تهران برای‌ برگزاری‌ یک رشته‌‌ سخن‌رانی‌ در‌ دانشگاههای ایران

-دیدار هـنری دورمن رئیس‌ کتابخانه‌ ریاست جمهوری آمریکا به منظور اعطای نشان طلای‌ علمی لینکلن به شاه‌

1346

 

-دیدار ریچارد نیکسون معاون اسبق رئیس‌ جمهور آمریکا از ایران‌

-انتخاب‌ هوشنگ انصاری به عنوان سفیر‌ ایـران‌ در آمریکا

-اعلام عدم نیاز ایران به کمکهای آمریکا توسط رئیس هیئت کمکهای‌ آمریکا‌ در ایران

-انتخاب والتر رایت‌ به‌ عنوان‌ وابسته مطبوعاتی سفارت‌ آمریکا‌

- بازدید شاه از آمریکا‌

-سفر‌ دکتر والاس استینگر نویسنده آمریکایی بـرای ایراد سلسله سخن‌رانیهایی درباره ادبیات‌ آمریکایی

-تعطیل دفتر‌ کمکهای‌ آمریکا به ایران

1347

-سفر شاه‌ به‌ آمریکا

-انتخاب‌ ریچارد‌ نیکسون‌ به عنوان رئیس جمهور‌ آمریکا

-برگزاری کنفرانس ایران‌شناسی در دانشگاه کـلمبیا

-بـازدید یک هیئت باستان‌شناسی،شش هیئت فرهنگی و 45‌ دانشجوی‌ دانشگاه مینه سوتا و دانشکده هنرهای زیبای‌ دانشگاه‌ ماساچوست‌

-اجازه‌ تأسیس‌ کودکستان،دبستان و دبیرستان‌ کامیونیتی‌ اسکول به میسیون آمریکایی در تهران

-بازدید بیست نـفر از فـرمانداران،شـهرداران و بخشداران ایرانی از آمریکا‌ در‌ قالب‌ بـرنامه‌ فـولبرایت

-اعـطای 84 بورس تحصیلی به‌ دانشجویان‌ آمریکایی‌ از‌ طرف‌ ایران‌

1348

-انتخاب داگلاس مک آرتور دوم به عنوان سفیر آمریکا در ایران

-سفر شاه به آمریکا

-بـازدید رئیـس دانـشگاه پهلوی از آمریکا

1349

 

-گشایش نمایشگاه ماشین آلات‌ صنعتی آمریکا در تـهران

-برگزاری کنفرانس سرمایه‌گذاری در ایران با شرکت شش وزیر کابینه،پنجاه شرکت

-خصوصی ایرانی و 36 شرکت آمریکایی در تهران با محوریت دیـوید راکـفلر

-دسـتگیری و شهادت آیت‌ الله‌ سعیدی در اعتراض به سرمایه‌گذاری آمریکاییان در ایران

-اعـزام آقای افقه مدیر کل تعلیمات متوسطه وزارت آموزش و پرورش به آمریکا برای آشنایی با فعالیتهای سپاه صلح

-گشایش نمایشگاه فـرش‌ ایـران‌ در مـوزه متروپولیتن

-گشایش نمایشگاه مینیاتورهای محمود فرشچیان در سفارت ایران در واشنگتن

-دیدار نـه روزنـامه‌نگار آمریکایی از ایران

-دعوت دانشگاه تهران از‌ استادان‌ و دانشجویان رشته ایران‌شناسی هجده دانشگاه‌ آمریکا‌

-دیدار رخ‌رو پارسا وزیـر آمـوزش و پرورش،هـوشنگ نهاوندی رئیس دانشگاه پهلوی،رئیس‌ دانشگاه اصفهان از آمریکا

-دیدار هجره نفر از بـخشداران از آمریکا

-اعـطای‌ بیست‌ بورس مطالعاتی به بخشداران‌ لیسانس‌ جهت مطالعه در امور حکومتهای محلی‌ و دو بورس در رشته مـدیریت و تـعلیم و تـربیت به داوطلبان ایرانی از سوی دولت آمریکا

1350

-شرکت چهار پزشک ایرانی در اجلاس سالیانه کنگره علوم‌ پزشـکی‌ فـضایی آمریکا

-برگزاری کنفرانس مؤسسه تحقیقاتی استانفورد در تهران با حضور مقامات ایرانی و 150 نفر از مـدیران بـخش خـصوصی و کارخانجات ایرانی و خارجی

-تأسیس کمیته کورش در آمریکا با عضویت 350‌ نفر‌ از شخصیتهای‌ سیاسی و فرهنگی تـوسط سـفیر ایران

-برگزاری جشنهای بزرگداشت 500 سال شاهنشاهی ایران با حضور مقامات سی کشور‌ جـهان از جـمله مـعاون رئیس جمهور آمریکا

-اعزام سه نفر دبیر‌ ایرانی‌ برای‌ کارآموزی به آمریکا

-دیدار رئیس دانـشگاه کـنت آمریکا از تهران

-انفجار بمب در سرکنسولگری ایران در سانفرانسیسکو‌

-‌‌دیدار اعضای انستیتوی طراحان داخـلی آمریکا بـرای شرکت درسمینار تاریخ هنرایران و طراحی‌ قالی‌

-استعفای‌ سفیر آمریکا در تهران

-نمایش ورزش پهلوانی ایران در تـالار اپرای کـندی

-تـشکر ستاره فرمانفرمائیان‌،رئیس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی از مؤسسه خیریه امریکن‌ جوینت بـرای پیـشبرد برنامه‌های‌ مؤسسه در ایران

-انفجار‌ بمبهایی‌ در محوطه بیرونی سفارت آمریکا و انجمن ایران و آمریکا

1351

-انتخاب ژوزف فارلند به عـنوان سـفیر آمریکا در ایران

-دیدار نیکسون از تهران

-انفجار بمب در تهران در جریان سفر نیکسون

-اعـزام‌ شـصت نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت و امنیت ملی بـه آمریکا

-امـضای قرارداد همکاری علمی،پژوهشی و مبادله استاد بـین دانـشکده علوم اداری و مدیریت‌ بازرگانی دانشگاه تهران و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

-افتتاح ساختمان جدید‌ مرکز‌ فـرهنگی انـجمن ایران و آمریکا در خیابان وزرا

-انتخاب ریـچارد هـلمز رئیس سـابق سـیا بـه عنوان سفیر آمریکا در ایران

-دیدار رؤسـای دانـشگاههای پلی تکنیک،پهلوی،دانشکده علوم دانشگاه اصفهان،مقامات‌‌ وزارت‌ آموزش و پرورش،رئیس مؤسسه عـالی عـلوم سیاسی و امور حزبی حزب ایران نـوین‌ از آمریکا

1352

-ملاقات رئیس دانـشگاه کـارولینای جنوبی با شاه و تخصیص دو بـورس بـه دانشجویان ایرانی

-امضای‌ قرارداد‌ همکاری دو جانبه دانشگاه پهلوی شیراز و دانشگاه پنسیلوانیا در شیراز

-افـتتاح نـمایندگی سازمان جلب سیاحان در نیویورک

-سـفر شـاه بـه آمریکا

-خرید سـاختمان مـرکز فرهنگی و تجاری ایران در نـیویورک‌ بـه‌ مبلغ‌ 5/8 میلیون دلار توسط بنیاد پهلوی‌

-عزیمت‌ معاون‌ وزارت علوم به آمریکا برای شرکت در یک کـنفرانس دانـشگاهی

-افتتاح مرکز تجاری آمریکا در تهران

-دیـدار پروفـسور هارویتز اسـتاد و رئیـس‌ انـستیتوی‌ خاورمیانه‌ دانشگاه کلمبیا از تـهران

-برگزاری کنفرانس ایران در‌ عصر‌ صفوی در دانشگاه هاروارد

-برگزاری کنگره بزرگداشت ابو ریحان بیرونی و مولوی در دانـشگاه نـیویورک

-امضای قرارداد همکاری دانشگاه تهران‌ و کـارولینای‌ جـنوبی‌ بـه مـدت ده سـال برای مبادله اسـتاد و دانـشجو در رشته‌های‌ علوم اداری،داروسازی،مدیریت بازرگانی،فنی و ریاضیات

-امضای موافقت‌نامه همکاری میان سازمان خدمات شاهنشاهی و دانشگاه جـان هـاپکینز در‌ امـور‌ پزشکی‌ و درمان

1353

-بازدید مدیر عامل کانون پرورش فـکری کـودکان و نـوجوانان از‌ دانـشگاه‌ راتـگرز آمریکا

-دیدار سانرا جانسون آوازه خوان فولکلوریک آمریکایی از تهران برای اجرای چند برنامه

-اعلام‌ هیئت‌ دیپلماتیک‌ آمریکا در ایران به عنوان بزرگ‌ترین هیئت دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه

-امضای‌ موافقت‌نامه‌ همکاری‌ ایـران با دانشگاه جرج واشنگتن به منظور تأسیس کرسی آریامهر برای تدریس حقوق مدیریت‌ بین‌ المللی‌ در آن دانشگاه

-توافق ایران و آمریکا برای تأسیس شعبه دانشگاه جرج واشنگتن در ایران‌ برای‌ تربیت‌ دانشجویان فـوق لیـسانس و دکتری

-افتتاح کرسی مهندسی نفت آریامهر در دانشگاه کالیفرنیای‌ جنوبی‌ با‌ کمک یک میلیون دلاری‌ ایران

-دیدار رئیس کل اتحادیه آاژانسهای جهان‌گردی آمریکا از ایران‌

-بازدید‌ بیست نفر از استادان و دانشجویان کـالج صـنعتی نیروهای مسلح آمریکا از ایران

-بازدید‌ 47‌ نفر‌ از افسران و دانشجویان کالج ملی جنگ آمریکا از ایران

-انتشار گزارش دفتر ویژه نیروی هوایی‌ آمریکا‌ درباره تروریسم ضـد آمریکایی در ایران که در آن‌ 31 مورد بـمب‌گذاری‌ یـا‌ تهدید‌ به آن در دستگاهها و تجهیزات آمریکایی در ایران از 1349 تا 1353 ثبت شده بود‌.

1354‌

-اعطای‌ دکترای افتخاری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به شاه

-سفر شاه به آمریکا

-برگزاری‌ جـشن‌ سـالگرد تأسیس انجمن ایران و آمریکا بـا حضور نخست‌وزیر

-اعلام برنامه تأسیس دانشگاه رضا شاه در مازندران‌ با‌ همکاری دانشگاه هاروارد

-دیدار اعضای هیئت امنای دانشگاه امریکن واشنگتن از ایران‌ برای‌ اعطای درجه دکتری‌ افتخاری حقوق به فرح‌ پهـلوی‌

-تـشکیل‌ سومین اجلاس کمیته نیروی انسانی و همکاریهای فنی‌ ایران‌ و آمریکا در تهران با موضوع تأسیس مرکزی برای آموزش حفاظت و بهداشت کار،تأسیس‌ ده‌ مدرسه فنی و مرکز تربیت مربی‌ فنی‌وحرفه‌ای‌

-اعزام پنج‌ نـفر‌ از‌ کـارمندان سازمان آب و بـرق خوزستان،کارشناس‌ خدمات‌ ماشینی وزارت‌ کشاورزی و هشت نفر از معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش به‌ آمریکا‌

-اعزام پانزده معلم ایـرانی به دانشگاه‌ سین سیناتی برای دوره‌ کارآموزی‌ براساس قرارداد وزارت‌ آمـوزش و پرورشـ‌ بـا‌ دانشگاه مزبور

-اعزام یازده معلم ایرانی به دانشگاه کلرادو برای دوره کارآموزی براساس‌ قرارداد‌ وزارت‌ آموزش و پرورش با دانـشگاه‌ ‌ ‌مـزبور‌

1355‌

-شرکت 150 نفر‌ از‌ چهره‌های فرهنگی،اقتصادی و هنری‌ آمریکا‌ در ضیافت فرح پهلوی

-اعلام وصول 10136 تـقاضای ویـزای دانـشجویی به سفارت آمریکا

-قطع‌ برنامه‌های‌ رادیو و تلویزیون آمریکا و پخش برنامه‌های رادیو‌ و تلویزیون‌ ایران به‌ زبـان‌‌ انگلیسی‌

-انتخاب جیمی کارتر به‌ عنوان رئیس جمهور آمریکا

-افزایش صادرات غیر نـظامی آمریکا به ایران از 400 مـیلیون دلار‌ در‌ سـال 1972 به بیش از دو‌ میلیارد‌ دلار‌ در‌ سال‌ 1975

-دیدار 130‌ میلیونر‌ آمریکایی و اروپایی از تهران برای مذاکرات اقتصادی

-افزایش تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا از پانصد نفر‌ در‌ 1940‌ به 23 هزار نفر در سال‌ 1977‌

-برگزاری‌ نمایشگاه‌ عکس‌ 130‌ سال‌ روابط سیاسی ایران و آمریکا در تهران

1356

-انتخاب ویلیام سولیوان به عنوان سفیر آمریکا در ایران

-اعلام اهداف سیاسی و نظامی آمریکا در ایران به کنگره

-دستگیری 56‌ دانشجوی ایرانی در آمریکا به علت تظاهرات در محوطه کالج

-اعلام وزیر خزانه‌داری آمریکا در مـورد بـیش از چهل میلیارد دلار خری ایران از آمریکا

-سفر شاه به آمریکا

-تظاهرات‌ دانشجویان‌ ایرانی علیه شاه مقابل کاخ سفید

-انفجار در ساختمان انجمن ایران و آمریکا

-سفر کارتر به تهران

-تظاهرات ضد آمریکایی مـقابل سـفارت آمریکا در تهران

-حمله به ساختمان کشت و صنعت‌ ایران‌ و آمریکا

-سفر فرح پهلوی به آمریکا

-اعلام حجم مبادلات بازرگانی ایران و آمریکا در سال 1977 به میزان پنج میلیارد دلار

-تظاهرات دویست ایرانی‌ در‌ سـانفراسیسکو عـلیه نظام در سالگرد‌ تولد‌ رضا شاه

1357

-تظاهرات 160 دانشجوی ایرانی مقابل کنسولگری ایران در هوستون به عنوان هم‌دردی با زندانیان سیاسی ایران

-دیدار دونالد ریگان عضو حزب‌ جمهوری‌ خواه با شاه در‌ تـهران‌

-اظـهار نـگرانی پروفسور فرای برای تعطیلی سـه کـرسی مـطالعات فارسی و تاریخ ایران در دانشگاههای آمریکا

-تظاهرات 350 نفر از ایرانیان مقابل کنسولگری ایران در سانفراسیسکو

-تظاهرات شصت دانشجوی ایرانی مقابل‌ کنسولگری‌ ایران در هوستون

-دسـتگیری 173 دانـشجوی ایـرانی در شیکاگو به علت تظاهرات

-تظاهرات دانشجویان ایرانی در واشـنگتن

-تـظاهرات هزار نفر از ایرانیان مقابل کنسولگری ایران و مقابل ساختمان فدرال در ایالتهای‌‌ مختلف‌

-قرارداد وزارت‌ اطلاعات و جهان‌گردی با مؤسسه لینن و فـورتینبری بـرای ارائه مـشاوره در کارهای تبلیغاتی ایران در آمریکا

-انفجار بمب‌ در کنسولگری آمریکا در اصفهان

-انـفجار بمب در رستوران خوانسالار تهران‌(محل‌ تجمع‌ آمریکاییها)

-اعلام رئیس اداره ایران دروزارت امور خارجه آمریکا در مورد حضور 42 هزار آمریکایی در‌ ‌‌ایـران‌

-انـفجار بـمب در اتوبوس آمریکاییهای مقیم اصفهان

-سخن‌رانی کیسینجر در اجتماع کنگره جهانی‌ یهود‌ مـبنی‌ بـر اینکه تأکید آمریکا بر حقوق بشر به‌ بروز آشوب در ایران کمک کرده است‌.

-اعلام حمایت کـارتر از اقـدامات شـاه

-اعلامیه رسمی دولت آمریکا مبنی بر عدم‌ دخالت در امر ایران‌

-تظاهرات‌ خشونت‌بار در مـقابل سـفارت آمریکا

-عزیمت تعدادی از کارشناسان امور ایران از جمله:کاتم،بیوس و دنیس به تهران برای بررسی‌ وضـعیت ایـران

-بـه آتش کشیده شدن انجمن ایران و آمریکا در اهواز‌

-اعزام پنج دیپلمات آشنا به زبان فـارسی و مـتخصصین ارتباطات به ایران برای تماس با مخالفان‌ شاه‌ اعلام سخن‌گوی وزارت خارجه آمریکا مـبنی بـر خـروج روزانه پانص دآمریکایی از ایران

-کشته شدن‌ چند‌ مستشار نظامی و اقتصادی آمریکا در تهران و شهرستانها

-خـروج شـاه از کشور

-اعلام سخن‌گوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر خروج روزانه پانصد آمریکایی از ایران بـاشد.

-وضـع مـقررات جدید در مورد‌ اقامت‌ دانشجویان ایرانی در آمریکا

-سقوط نظام شاهنشاهی

-اشغال ساختمان شش طبقه دفتر ارتـباطات بـین المللی آمریکا در تهران توسط چریکهای فدایی

-حمله چریکهای فدایی خلق و مجاهدین خـلق بـه سـفارت‌ آمریکا‌

1358

-اشغال سفارت آمریکا در تهران

-لغو قرارداد همکاری ایران و آمریکا

-انحلال انجمن ایران و آمریکا بـا حـکم دادسـتانی

1359

-قطع روابط آمریکا با ایران از طرف دولت آمریکا

-حمله‌ به‌ صحرای‌ طبس

-تـحریم اقـتصادی آمریکا علیه‌ ایران‌

-توقیف‌ داراییهای ایران در آمریکا

انتخاب دونالد ریگان به عنوان رئیس جمهور آمریکا.


فصلنامه مطالعات تاریخی ، شماره 9 ، پاییز 1384 صفحه 47