... همه مراجع با برنامه آنها مخالف هستند


2177 بازدید

... همه مراجع با برنامه آنها مخالف هستند