با امام خمینی پس از آزادی از زندان در فروردین 1343 و پیش از تبعید به ترکیه (آلبوم 2)


1673 بازدید

با امام خمینی پس از آزادی از زندان در فروردین 1343 و پیش از تبعید به ترکیه (آلبوم 2)