موضعگیری شدید آیت الله گلپایگانی در مقابل خرید سهام بانک صادرات توسط یک بهائی


2118 بازدید

موضعگیری شدید آیت الله گلپایگانی در مقابل خرید سهام بانک صادرات توسط یک بهائی
موضوع : نظر آیت‏اله گلپایگانى دربارهبانک صادرات پیرو 6085/21 ـ 26/9/36از : 21 ه تاریخ 26/9/56

به : 312 شماره : 6086/21ساعت 1100 روز 24/9/36 سیدمهدى گلپایگانى را در مجلس روضه آقاى گلپایگانى ملاقات کردم نامبرده اظهار داشت که هژبر یزدانى بهائى است و اخیرا 50 سهم از سهام بانک صادرات را خریدارى کرده است و جریان به اطلاع پدرم رسیده و برایشان هم ثابت شده که هژبر یزدانى بهائى میباشد لذا فرموده‏اند هژبر یزدانى تا روز 11 محرم مجال دارد یا اسلام بیاورد یا سهام خریدارى کرده را به بانک برگرداند و در غیر اینصورت حکم میکنم که معامله با این بانک حرام است سیدمهدى افزود هژبر تا بحال در بانک ایران و امریکا هم سرمایه گذارى کرده و کارخانه قند شازند اراک را هم خریدارى نموده است.

نظریه شنبه ـ نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه ـ مفاد گزارش صحیح است سیدمهدى گلپایگانى از کلیه اقدامات گلپایگانى با خبر است و فعلاً گلپایگانى هیچگونه اقدامى را بدون نظر وى انجام نمیدهد. شراره

نظریه دوشنبه : بطوریکه اطلاع حاصل شده پس از خریدارى سهام بانک صادرات بوسیله هژبر یزدانى عده‏اى از بازاریان و تجار تهران و قم حدود بیست میلیون تومان از پولهاى موجود خود را از بانک صادرات خارج نموده‏اند. پارسا

نظریه سه‏شنبه : مفاد گزارش مورد تأیید بوده همانطور که در گزارش شماره پیروى بعرض رسید چنانچه اقدامى بر تحریم کردن بانک صادرات بشود اکثر آیات و تجار متعصب ایران از وى تبعیت خواهند نمود. رهبر

9292 بایگانى شود. روحانى 10/10/36

507