اهداء پاداش به تلفنچی های اداره پست و تلگراف قم به مناسبت عید سعید غدیر خم توسط آیت الله گلپایگانی


1504 بازدید

اهداء پاداش به  تلفنچی های اداره پست و تلگراف قم به مناسبت عید سعید غدیر خم توسط آیت الله گلپایگانی
موضوع : آیت‏اله گلپایگانى

از : 21 تاریخ 19/1/48

به : 316 شماره : 218/21

آیت‏اله گلپایگانى روز 17/1/48 مبلغ 4500 ریال وسیله نوکر خود به اداره پست و تلگراف قم تحویل تا به عنوان پاداش عید غدیر خم بین تلفنچى‏هاى آن اداره توزیع گردد. آقاى اسدى رئیس اداره مربوطه ابتدا از قبول این مبلغ امتناع لکن بنا به سفارش آقاى گلپایگانى وى مبلغ فوق را پذیرفته و بین افراد مذکور تقسیم نمود.

نظریه منبع ــ نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات ــ مفاد گزارش صحت دارد

ضمنا منظور گلپایگانى از این اقدام جلب رضایت تلفنچى‏هاست تا هنگام انجام مکالمه تسهیلاتى برایش فراهم سازند. مرشد نظریه امنیت داخلى ــ در سمینار شرکت نموده است.

آقاى اوانى ـ آقاى شکورى

1ـ در گزارش روزانه درج شود.

2ـ بهره‏بردارى شود. 25/1

بهره‏بردارى شد روى پرونده آیت‏اله گلپایگانى بایگانى شود 26/1/48

1 نسخه تکثیر شده است

آقاى فروزین در دفتر کلاسه تعیین شود 26/1

در گزارش روزانه درج شد ـ اوانى