امید جبهه ملی به حمایت انگلیس و آمریکا


2129 بازدید

امید جبهه ملی به حمایت انگلیس و آمریکا
موضوع : سران جبهه ملى

شماره : 276 تاریخ 1/12/39

طبق اطلاعیه واصله سران ملى ضمن اینکه خود را از حمایت و پشتیبانى امریکائیها برخوردار میدانند اخیرا ضمن مذاکرات خصوصى و محرمانه به این نتیجه رسیده‏اند که بدون حمایت مقامات انگلیسى موفقیتى بدست نخواهند آورد. و به دنبال این بحث و نتیجه‏گیرى تصمیم گرفته‏اند که خود را به عوامل و مقامات انگلستان در ایران نزدیک کنند و آقایان مهندس حسیبى و دکتر سنجابى و کشاورز صدر مامور این کار هستند.

گیرندگان: سازمان اطلاعات و امنیت کشور