صدر اعظم ، وزیران و هیات تجار که دستخط مشروطه را در ۱۲۸۵ هجری شمسی به مجلس شورای ملی آوردند .


1733 بازدید

صدر اعظم ، وزیران و هیات تجار که دستخط مشروطه را در ۱۲۸۵ هجری شمسی به مجلس شورای ملی آوردند .