همبستگی نیروهای هوانیروز اصفهان با امام خمینی


1410 بازدید

همبستگی نیروهای هوانیروز اصفهان با امام خمینی
برابر اطلاع در ساعت 1400 روز 15/11/57 حدود 300 نفر از افراد هوانیروز با لباس فرم مقابل مسجد سید اصفهان اقدام به تظاهرات ضددولتى نموده و همبستگى خود را با آیت ‏اللّه‏ خمینى اعلام داشته ‏اند. ضمنا حدود ساعت 1800 همانروز عده ‏اى حدود پنجهزار نفر در فلکه احمدآباد اصفهان اجتماع که بین آنان تعدادى حدود 500 نفر از افراد هوانیروز با لباس نظامى نیز حضور داشته‏ اند آقاى طاهرى در این اجتماع اظهار نمود که احساسات شما را به آقاى خمینى تلگراف خواهم کرد تا دولت تصور نکند ما در اینجا ساکت نشسته ‏ایم ما همه گوش بفرمان آقاى خمینى هستیم.

16/11/571358/110 الف سجده ‏اىگیرنده آقاى فرزین

گوینده ملکى

ساعت 1225 روز 16/11/