دو تصویر از ملاقات "اوتانت" دبیر کل سازمان ملل با محمد رضا پهلوی ( شهریور ۱۳۴۴ )


3148 بازدید

دو تصویر از ملاقات "اوتانت" دبیر کل سازمان ملل با محمد رضا پهلوی ( شهریور ۱۳۴۴ )