ارنست پرون دوست سوییسی محمدرضا پهلوی که به دلیل رفتار همجنس گرایانه اش مورد غضب رضاشاه قرار گرفت


3916 بازدید

ارنست پرون دوست سوییسی محمدرضا پهلوی که به دلیل رفتار همجنس گرایانه اش مورد غضب رضاشاه قرار گرفت