منوچهر کمالی از شکنجه گران معروف ساواک در دادگاه


3248 بازدید

منوچهر کمالی از شکنجه گران معروف ساواک در دادگاه