برنامه های ساواک در جهت تضعیف آیت الله گلپایگانی


2167 بازدید

برنامه های ساواک در جهت تضعیف آیت الله گلپایگانی


موضوع : آیت‏اله سید محمدرضا گلپایگانىشماره : 3571/21 تاریخ 3/10/46

گیرنده : مدیریت کل اداره سوم 316

فرستنده : ساواک قمعطف به : 61192/21 ـ 12/9/46به استحضار مى‏رساند که در صحت موضوع تردیدى نیست و طبق تحقیقاتى که به عمل آمده اشخاصى که هنگام اهانت سیدمهدى پسر گلپایگانى به عبدالحجت بلاغى حضور داشته‏اند به شرح زیر معرفى :

1ـ على‏آقا شاکرى ـ ندیم گلپایگانى.

2ـ حاج محمد على قهوه‏چى ـ یکى از محارم گلپایگانى

3ـ آقا محمد بطحائى ـ همشیره‏زاده گلپایگانى که همیشه از اشخاص مورد اعتماد گلپایگانى است.

4ـ ابراهیم شاکرى ـ که متصدى تعیین وقت ملاقات‏کنندگان با گلپایگانى مى‏باشد.

5ـ شیخ محمد1 گلزارى ـ یکى از کارگردانان دستگاه گلپایگانى است. و به استحضار مى‏رساند چون این عده ابوابجمع دستگاه گلپایگانى مى‏باشند احتمالاً علیه گلپایگانى و اقدام خلاف سیدمهدى فرزند گلپایگانى اقدام نخواهند کرد. ضمنا به جهت تضعیف گلپایگانى و فرزندش در حال حاضر حجت بلاغى تصمیم به مبارزه با آنان را از راه پخش اعلامیه‏هاى متعدد به نام خود گرفته و پیشنهادات خود را من غیرمستقیم با این ساواک در میان گذاشته که با آموزش و راهنمائى‏هاى لازمى که به عمل آمده اولین اعلامیه خود را در قالب وضع نامطلوب فعلى طلاب در حجرات مدارس فیضیه و دارالشفاء و اشاره‏اى به تز خود (تفسیر ده جلدى قرآن ـ حجه‏التفاسیر) و در خاتمه نیز اشاره مختصرى به اهانتى که به وى در منزل گلپایگانى وسیله سیدمهدى فرزندش شده نموده است.

به استحضار مى‏رساند که نویسنده در اعلامیه بعدى که عینا قبل از توزیع تقدیم خواهد شد از تز خود در مقابل گلپایگانى و فرزندش که فاقد تز مى‏باشند محترمانه دفاع و نیز اشارات بیشترى به جریان اهانتى که به وى شده نموده و خوانندگان را به انتظار اعلامیه بعد مى‏گذارد. به عرض مى‏رساند که در حال حاضر انجام این برنامه وسیله خوبى براى تضعیف گلپایگانى و فرزندانش سیدمهدى و سیدجواد بوده و این نیز خود وسیله خواهد شد با طرحهایى تضعیفى دیگر که متعاقبا به عرض خواهد رسید موقعیت وى را متزلزل نماید. با تقدیم تذکاریه نویسنده مقرر فرمائید پس از بررسى در صورت تصویب و موافقت به مقدار یکهزار و پانصد برگ در اداره کل پنجم چاپ و به این ساواک ارسال که به طور غیر محسوس در اختیار نامبرده گذارده شود که نسبت به توزیع آن شخصا اقدام نماید. ضمنا به عرض مى‏رساند که بعد از اهانت به نامبرده از طرف پسر گلپایگانى از وى به طور ممکنه تحبیب به عمل آمده و وسیله خرید چندین دوره از تفاسیر وى نیز به طور غیرمستقیم فراهم گردیده است و از جهت فروش کتب نیز به وى وعده داده شده که از طریق اداره اوقاف اقدامات لازم به عمل خواهد آمد اینک با تقدیم یک برگ عین تقاضاى نامبرده از این ساواک ضمیمه فتوکپى نامه جناب آقاى عصار معاون نخست‏وزیر و نامه جوابیه نامبرده و همچنین با اعلام تفسیر وى در روزنامه اطلاعات که به پیوست تقدیم است مقرر فرمائید از طریق اوقاف مرکز اقداماتى معمول گردد که اداره اوقاف شهرستانها هر یک یک دوره آن را خریدارى تا بدین وسیله از زحمات وى تشویق به عمل آید و ضمنا در جهة تضعیف موقعیت گلپایگانى از وجوه نامبرده در محل استفاده گردد. آقاى صابرى مذاکره فرمائید 9/10------------------------------

1ـ اصل: حسین.