عکس - جمعی از نظامین بلندپایه کشورهای عضو سنتو در دیدار با ازهاری رئیس ستاد ارتش ایران


1053 بازدید

جمعی از نظامین بلندپایه کشورهای عضو سنتو در دیدار با ازهاری رئیس ستاد ارتش ایران