عبداله ریاضی و سناتور عباس مسعودی


2385 بازدید

عبداله ریاضی و سناتور عباس مسعودی و همراهان هنگام بازدید از بیمارستان شیر و خورشید سرخ مراغه . مربوط به مقاله مراسم افتتاح بیمارستان مراغه


عبداله ریاضی  و سناتور عباس مسعودی