آیت‏الله گلپایگانى : اینها با اسرائیل رابطه دارند


1716 بازدید

آیت‏الله گلپایگانى : اینها با اسرائیل رابطه دارند
موضوع : گفتگوى آیت‏اله گلپایگانى با سیدمهدىشماره : 2496/21 تاریخ 4/6/48

در ساعت 11 الى 12 صبح روز 3/6/48 گلپایگانى در منزل خود به سیدمهدى فرزندش گفت صافى یک چیزى نوشته بود سیدمهدى گفت بلى صافى دست ما را بند کرد ولى خودش پیدا نیست گلپایگانى افزود این چى چى شد که شاه ایران مى‏گوید خرج تعمیر را مى‏دهیم این مثل این است که سر کسى را ببرند بعد بگویند ما ملحم مى‏گذاریم و اضافه کرد اینها با اسرائیل رابطه دارند و اسرائیل در ایران مهندس و مشاور دارد و اینها یهودیها را سر کار گذاشته‏اند و در دستگاه یهودى زیاد است لذا براى اینکه به یهودیها برنخورد مى‏گویند ما ترمیم مى‏کنیم آخر این چى شد فقط مردم پول بدهند براى کمک ولى هیچ حرف نزنند نامبرده به سیدمهدى گفت خوبست من بگویم همین فقط ما ترمیم کنیم مهدى گفت نه شما این حرف را نزن ممکن است به آن بابا بربخورد و دیگر نگذارند کارمان را بکنیم چون هنوز ما کارى نکرده‏ایم اینها ناراحت شده‏اند.

نظریه منبع : نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات : مفاد گزارش صحت دارد. ارم

نظریه امنیت داخلى : مفاد گزارش صحیح است گلپایگانى در اکثر مسائل آلت دست سیدمهدى فرزندش مى‏باشد و صافى نیز طرف مشورت آقا و سیدمهدى مى‏باشد و در واقع اراده آقا دست این دو است و مثل توپ فوتبال آقا را این طرف و آن طرف پرتاب مى‏کنند مثل موضوع مسافرت مشهد گلپایگانى که به تحریک سیدمهدى بود. روحانى رئیس ساواک : آقاى گلپایگانى هیچ اراده‏اى از خود ندارد و هر چه سیدمهدى بگوید مورد قبول است. در گزارش روزانه درج شد . آقاى اوانى : آقاى ابراهیمى.

1ـ بهره‏بردارى شود. 2ـ در گزارش روزانه درج شود. در پرونده محمدرضا گلپایگانى بایگانى شود.