تصویری از استقرار نیروهای رضاخان در 1303


2490 بازدید


تصویری از استقرار نیروهای رضاخان در 1303