تصویری از استقرار نیروهای رضاخان در 1303


3674 بازدید


تصویری از استقرار نیروهای رضاخان در 1303