مشروبخواری علنی نخست‌وزیر در ماه محرم


2439 بازدید

مشروبخواری علنی نخست‌وزیر در ماه محرم
روز 6 بهمن در مقابل کاخ سنا آقایان نخست‌وزیر و رؤسای مجلس و وزرا مشغول تماشای رژه بودند حدود ساعت 10 دو نفر پیشخدمت از نخست‌وزیری مقداری ساندویچ و پسته با چند شیشه کنیاک و عرق روسی به مجلس آورده و در محل جایگاه پشت تمثال شاهنشاه روی میزگذاردند و مرتباً نخست‌وزیر، رؤسای مجلس و کلیه افرادی که با نخست‌وزیر بودند مشغول نوشیدن مشروب بودند و همه این منظره را می‌دیدند و عده‌ای که حاضر و ناظر جریان بودند اظهار می‌داشتند در روز اول ماه محرم این کار صحیح نمی‌باشد.
نظریه شنبه: آوردن مشروب و نوشیدنش عمل خوش‌آیندی نبود.
نظریه سه‌شنبه: با توجه به اینکه عده زیادی متوجه عمل فوق شده‌اند مسلماً بایستی منتظر شایعات زیادی در این زمینه بود.
به طوری که شنیده می‌شود آقای نخست‌وزیر مقداری ودکا[ی] روسی به اصرار به تیمسار صمدیانپور تعارف نموده و پس از نوشیدن گویا حال وی به هم خورده است. ...