اسم خمینی را ببرید


1484 بازدید

اسم خمینی را ببرید
به: 312 تاریخ گزارش: 9/8/53

از: 9/‍ ه‍ شماره گزارش: 5530/9 ه‍

موضوع: اظهارات سیدمحمد جلالی همدانی

نامبرده فوق که از روحانیون گوشه‌گیر می‌باشد توصیه می‌کرد اگر کسانی از مقلدین خمینی دنبال رساله وی می‌باشند راهنمائی کنید که فتوای خمینی در هر مسئله‌ای به صورت حاشیه و پاورقی در رساله سیدابوالقاسم خوئی آمده و به علامت رمز (خ) مشخص گردیده بنابراین رساله آقای خوئی را بگیرند و نظرات خمینی را در مسایل دینی ببینند. جلالی اضافه کرده که در مواقع مناسب اسم خمینی را ببرید که مردم وی را فراموش نکنند.

نظریه شنبه: جلالی همدانی دو سال پیش در تابستان میزبان سیدصادق لواسانی بوده است.

نظریه یکشنبه: نظر قابل ذکری ندارد. بردیا

دایره عملیات ـ آقای ..