زد و خورد با یهودیان ناصرخسرو‌


1467 بازدید

زد و خورد با یهودیان ناصرخسرو‌
موضوع: روبین ایلانیان فرزند الیاس و لقمان یعقوبیان فرزند سلیمان (کلیمی) حدود ساعت 30/14 روز 25/7/52 یکی از رانندگان شرکت واحد به نام حسین خدادادی فرزند محمد که منتظر تکمیل مسافر اتوبوس خود در ایستگاه اتوبوس واقع در خیابان ناصرخسرو مقابل شمس‌العماره بوده ضمن شوخی و متلک‌گوئی با نامبردگان بالا که شغل پارچه‌فروشی در همین محل اشتغال دارند آنها را مسخره نموده و اظهار داشته عنقریب اسرائیل شکست خورده و شما را تار و مار می‌کنند. در نتیجه کار آنها به مجادله کشیده و زد و خورد شروع می‌شود و جمعیت کثیری در محل مذکور اجتماع که بلافاصله مراتب به کلانتری مربوطه اعلام و نامبردگان به کلانتری جلب و در آنجا آنها را آشتی می‌دهند.
اقدامات انجام شده: مجدداً به پلیس تهران توجه داده خواهد شد.
2ـ مراتب به حفاظت شرکت واحد نیز اطلاع داده شده است.