خشم مردم از ممنوع المنبر شدن آیت الله فلسفی


1504 بازدید

خشم مردم از ممنوع المنبر شدن آیت الله فلسفی
موضوع: محمد تقى فلسفى

به : 312 تاریخ 29/5/52

از : 9/ه شماره : 9629/9ه

یاد شده براى طلاب و وعاظى که بدیدن او در منزل برادرش واقع در خیابان شاهرضا میروند در مورد فن سخنرانى و خطابه صحبت و ادامه داده دیروز 60 نفر آمده بودند و چون اینجا شلوغ است و احتیاج بمسجدى دارد و اگر مسجد باشد احتیاج به بلندگو دارد و اگر بلندگو باشد جنبه منبر بخود میگیرد و من ممنوع المنبر هستم لذا این جلسه را تعطیل اعلام مینمایم.نظریه شنبه : طلاب از سخنان فلسفى ناراحت شده و زمزمه میکردند چرا باید فلسفى ممنوع‏المنبر باشد

نظریه یکشنبه : بشهربانى اعلام گردیده که مجددا بوى یادآورى نمایند نامبرده علاوه بر اینکه ممنوع‏المنبر میباشد حق ندارد نشسته و یا ایستاده براى ملاقات‏کنندگان خود سخنرانى نماید در صورتیکه برویه خود ادامه دهد شدیدا در مورد مشارالیه تصمیمات مقتضى اتخاذ خواهد شد. آرزوآقاى وثوقى: بهره‏بردارى شود 1/696190 بایگانى شود