سوء استفاده‌های میلیونی معاونین هویدا


سوء استفاده‌های میلیونی معاونین هویدا

سند پیش رو یکی ازدهها نمونه اسناد سوء استفاده معاونین امیر عباس هویدا نخست وزیر است که در اسناد ساواک منعکس شده است .