سندی از دفتر فردوست


1670 بازدید

در یکی از گزارش‌های ساواک در رابطه با تاثیر پذیری سربازها و نیروهای ارتش از مراجع دینی آمده است: «تأثیرات سوء روحى در سربازان وظیفه که مانند سایر افراد مردم به علت تعصبات مذهبى، تبلیغات مراجع دینى و دستورات روحانیون را پذیرا مى‌شوند، تدریجا موجب بروز بى‌‌انضباطى و تمرد در بین آنان شده و مشکلات غیر قابل جبرانى ممکن است ببار آورد.» این سند مربوط به دفتر ویژه اطلاعات است که ریاست آن را حسین فردوست به عهده داشت:
 


سندی از دفتر فردوست