با دیدن عکس او چشمم روشن می‌شود


1425 بازدید

با دیدن عکس او چشمم روشن می‌شود
مجله گزارش تاریخبه: 312 ـ ه‍ 1

تاریخ: 26/11/36 ـ 7/12.36

از: ب / 9 ـ 9 ه‍ 1

شماره: 3679/ب ـ ه‍ ـ 10505 / ه‍

گزارش خبر

صیفی نام یکی از طلبه‌های مدرسه سلطانیه بجنورد که در طبقه دوم مدرسه مزبور اتاق دارد در میان کتاب جامع‌المقدمات عکسی از خمینی داشته و اظهار می‌داشت من هر روز صبح چشمم به این عکس باید بیفتد تا چشمهایم روشن شود.

نظریه شنبه : در مدرسه سلطانیه بجنورد کتب مختلف زیاد است و همچنین نوارهای زیادی موجود است.

نظریه یکشنبه : خبر صحت دارد اعمال و رفتار صیفی تحت کنترل و مراقبت بوده و هرگونه خبری به موقع به استحضار خواهد رسید. آفاق

نظریه ب / 9: مقرر فرمایند هرگونه نظری باشد ابلاغ دارند.