از چپ : جیمی کارتر ، ملک حسین پادشاه اردن ، محمد رضا پهلوی و فرح ( دی ۱۳۵۶ )


3649 بازدید

از چپ : جیمی کارتر ، ملک حسین پادشاه اردن ، محمد رضا پهلوی و فرح ( دی ۱۳۵۶ )