تصاویری از فروشگاه فردوسی در تهران در دهه 1340


1478 بازدید

تصاویری از فروشگاه فردوسی در تهران در دهه 1340