اجتماع مردم در میدان 24 اسفند


2138 بازدید

اجتماع مردم در میدان 24 اسفند
1ـ در ساعت 1230 روز 9/11/57 حدود 20 هزار نفر در میدان 24 اسفند اجتماع نموده و تظاهراتى بر علیه مقامات مملکت مى‏نمایند.

2ـ در بین اجتماع کشته شدگان کفن پوشانى نیز مشاهده گردیده است.

3ـ اجتماع کنندگان بطرف ستاد ژاندارمرى حرکت نموده‏اند و از مقاصد آنها اطلاعى در دست نیست احتمالاً بتلافى مقاومت روز 8/11/57 مأمورین ستاد ژاندارمرى در روز جارى حملاتى از طرف متظاهرین بمأمورین ژاندارمرى در حوالى میدان 24 اسفند خواهد شد.

4ـ یکدستگاه خودرو که مدل آن مشخص نشده و مربوط بیکى از افسران ژاندارمرى میباشد وسیله متظاهرین آتش زده شد که اینک مى‏سوزد.

5ـ عده‏اى از کتابفروشان که در رأس آنها آقاجان زاده کاشیچى (در اداره کل سوم سابقه دارد) مى‏باشد، با در دست داشتن پلاکاردهائى که شعارهاى مخالف نوشته شده است بطرف دانشگاه تهران حرکت نموده‏اند که به روحانیون متحصن ملحق شوند.

6ـ یکى از مأمورین راهنمائى که با موتور سیکلت در حال حرکت بوده وسیله متظاهرین دستگیر او را بطرف غرب آیزنهاور کوچه جنب بانک ایرانشهر برده‏اند و باحتمال قوى در نظر دارند مأمور مذکور را بکشند.

نظریه شنبه : مطالب فوق را شخصا مشاهده نموده‏ام.

چهارشنبه : به پلیس تهران و فرماندار نظامى نیز اطلاع داده شده است.

* روزنامه اطلاعات خبر از تظاهراتى در خیابان یوسف‏آباد داد. «ساعت 7 بعداز ظهر عده‏اى در حدود 500 تن با دادن شعار استقلال، آزادى، قانون اساسى در خیابان یوسف آباد به راهپیمایى پرداخته، پس از مدتى راهپیمایى مقابل بیمارستان فاطمة الزهرا اجتماع کردند. این گروه قصد داشتند وارد بیمارستان شوند ولى اهالى و ساکنین آن خیابان از ورود آنها جلوگیرى کردند. در نتیجه درگیرى که میان اهالى و تظاهر کنندگان روى داد 6 نفر مجروح شدند.» (ش 15772، ص 8)