اظهارات مقام امنیتی عراق در مورد محاصره منزل امام خمینی


1933 بازدید

اظهارات مقام امنیتی عراق در مورد محاصره منزل امام خمینی
تاریخ سند: 9 مهر 1357مقام امنیتی عراق خطاب به رئیس سرویس اطلاعاتی ساواک در عراق:

این اقدام به خواست شما بوده است