شناخت کاپیتولاسیون ، در جدیدترین شماره فصلنامه «پانزده خرداد»


4371 بازدید

شناخت کاپیتولاسیون ، در جدیدترین شماره فصلنامه «پانزده خرداد»

چهل و یکمین و چهل و دومین شماره فصلنامه «پانزده خرداد» (فصلنامه تخصصی در حوزه تاریخ پژوهی ایران معاصر) در 530 صفحه منتشر شد. این جلد از فصلنامه که شماره های پاییز و زمستان 1393 آن را تشکیل می دهد، در حقیقت کندو کاوی پیرامون کاپیتولاسیون از جهات مختلف است. به غیر از سه مقاله تحت عناوین «جشنهای 2500 ساله ، بلندپروازیهای شاهانه و تبعات استانی آن / غلامرضا خارکوهی» ، «قیام 29 بهمن تبریز، رهبری و اسناد محرمانه / اصغر حیدری» و «خروج اجباری امام از عراق- ارتجاع در بن بستی پر ماجرا» بقیه مطالب این فصلنامه به کاپیتولاسیون اختصاص دارد.

آنچه باید از مفهوم کاپیتولاسیون بدانیم، تاریخ کاپیتولاسیون در ایران، آمریکا، کاپیتولاسیون و پیشینه های تاریخی آن، زمینه های احیای کاپیتولاسیون در پهلوی دوم، قیام امام خمینی علیه کاپیتولاسیون ، و اسناد.... عناوین مختلف مطالب ویژه در این شماره از فصلنامه «پانزده خرداد» است.