یک سند ساواک


گیرنده تیمسار ریاست ساواک (مدیریت کل اداره هشتم)                
تاریخ: 21/10/42
عطف : 23031/ س ت ـ 15/10/42
ساواک قم گزارش می‌نماید:
طبق گزارش مأمورین طلاب مشروحه زیر که اکثراً افرادی مخالف دولت و افراطی می‌باشند قصد دارند جهت تبلیغ در ماه رمضان به پاکستان و کویت و سایر شیخ‌نشین‌های خلیج فارس مسافرت نمایند چون اغلب آنها فاقد گذرنامه و پروانه عبور مرزی می‌باشد امکان دارد از طریق غیرمجاز مسافرت نماید مقرر فرمایید در مرز از عبور آنها جلوگیری و یا از دادن گذرنامه خودداری شود. ضمناً تعدادی که فعلاً در محل هستند وسیله شهربانی به ساواک قم معرفی خواهند شد تا تعهد عدم خروج از کشور از آنها گرفته شود.
از طرف رئیس ساواک تهران. مولوی
ردیف ـ آقای حاج سید محمدرضا سعیدی    عازم ـ کویت
رونوشت باربر اصل در 9792 بایگانی است.
گیرندگان مدیریت کل اداره سوم جهت اطلاع و اقدام مقتضی
گیرندگان مدیریت کل اداره نهم جهت اطلاع و اقدام مقتضی
 


مجله گزارش تاریخ