آبروریزی آقای نخست وزیر!


1489 بازدید

آبروریزی آقای نخست وزیر!


موضوع: آقاى نخست‏وزیر

به: 342 تاریخ 29/9/55

شماره: 62155/20 ه 22در تاریخ 27/9/35 از ساعت 2030 الى 2330 ضیافت شامى از طرف آقاى نخست‏وزیر به افتخار نخست‏وزیر بلغارستان در وزارت امور خارجه برپا گردید آقاى نخست‏وزیر در این میهمانى در اثر خوردن مشروب کمى حالت طبیعى نداشت و در سخنرانى که به زبان فارسى مى‏نمود در برخى جملات اشتباه مى‏نمود منجمله در یک جا به جاى مسافرت شما اظهار نمود سفارت شما و همچنین به جاى کلمه قابل ملاحظه گفته شد قبول ملاحظه و در حین اداى این جملات معاون قسمت بازرگانى سفارت بلغارستان که به زبان فارسى آشنایى دارد نگاه تعجب‏آمیزى مى‏نمود.

نظریه سه شنبه: شنبه در این مهمانى شرکت داشته و شخصا شنیده است. تاکستانى

در پرونده 62423 بایگانى شود 26/12/35

آقاى... ضمیمه شود

15/10