اقدامات آموزگار در وزارت دارائی


1949 بازدید

اقدامات آموزگار در وزارت دارائی
موضوع : تصمیمات و اقدامات دکتر آموزگار وزیر دارایى عطف به 23742/322 ـ 14/4/46از : مدیریت کل اداره سوم تاریخ 25/5/46

به : تیمسار ریاست ساواک شماره : 13855/ ه5نتیجه تحقیقاتیکه از طریق ساواک جنوب شرق بعمل آمده است بشرح زیر اعلام میگردد.

1ـ موضوع عدم رضایت و دسته بندیهاى موجود در وزارت دارایى دیر زمانى است در آن وزارتخانه مشهود بوده و نمیتوان دکتر آموزگار وزیر دارایى و سایر ایادى وى را واقعا مسببین اصلى قلمداد و به شمار آورد لیکن میتوان گفت در زمان وزارت دکتر آموزگار بر میزان نارضایتى کارمندان بخصوص کارمندان عالیرتبه آن وزارتخانه بعلت عدم واگذارى امور به افراد لایق و کاردان و یا تفویض مشاغل حساس به افرادیکه بعدم صلاحیت مشهورند افزوده گردیده و به نظر ساواک مزبور على اردلان مدیر کل مالیاتهاى وزارت دارایى که از منسوبین نزدیک دکتر سنجابى میباشد و به جبهه ملى نیز تا اندازه‏اى سمپاتى دارد بطور غیر مستقیم در این نارضایتى مؤدیان مالیاتى سهیم میباشد.

2ـ از شایعه عضویت دکتر آموزگار در سازمان سیا اطلاعاتى تا کنون بدست نیامد و نامبرده به جز آقاى حسن رهبر معاون و وزارت دارایى سایر منسوبین نزدیک خود به وزارت دارایى منتقل ننموده است.

3ـ چندى قبل از طرف دکتر آموزگار به اداره کارگزینى آن وزارتخانه دستور داده شده که کلیه کارمندان منتسب به کارگزینى را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند تا در امر مبارزه با بیسوادى همکارى نمایند. ولى چون در بین این دسته کارمندان عالیرتبه‏اى وجود داشته‏اند که در سابق در رأس مشاغل حساس انجام وظیفه مینموده‏اند لذا از این دستور ناراحت و زیر بار نرفته در نتیجه یک تشنج و عدم رضایت در وزارت دارایى ایجاد گشته است.

4ـ پیرامون عدم رضایت کارمندان وزارت دارایى درباره عنوان شدن مجدد ماده 115 قانون استخدام تا کنون اطلاعاتى به دست نیامده.

5ـ اطلاعاتى از آقاى حسن رهبر معاون وزارت دارایى در دست نیست ولى کارمندان وزارت دارایى از اعمال و رفتار نامبرده ناراضى و به وى بدبین میباشند ضمنا چندى قبل او عازم لندن گردیده است. لیکن منظور اصلى این مسافرت که جهت معالجه همسرش صورت گرفته و یا مأموریت ادارى بوده است روشن نیست در صورت ظاهر بعنوان ماموریت ادارى انجام گرفته است.

از طرف رئیس ساواک تهران ـ نواب

رئیس بخش 5 حمزه لو 25/5

اقدام کننده