اصرار آمریکا به برکناری هویدا


2236 بازدید

موضوع : نخست‌وزیر
به : 342 تاریخ56/4/28

از : 20 ه 22 شماره : 62923/20 ه 22


بنا به اظهار خانم امانپور مدیرکل تشریفات نخست‌وزیرى یکى از منابع دیپلماتى امریکا اظهار داشته که دولت آمریکا به طور جدى تعویض کابینه هویدا را از شاهنشاه آریامهر خواستار شده و نامبرده چنین افزود که اساسا کارتر و آمریکاییها از مخارجى که دولت ایران به نفع فورد انجام داده فوق‌العاده ناراحت و عصبانى هستند1 ضمنا نامبرده افزود که ملاقات علیاحضرت با خانم فورد نیز به نفع دولت ایران در روابط فیمابین نخواهد بود.

نظریه سه شنبه : شنبه شخص مطلعى است.

تاکستانى

نظریه 4 شنبه: خبر قابل بررسى است. ماجد

محترما از نظر استحضار به عرض مى‌رساند

همراز 1/8/36

روى 62423 بایگانى گردد1ـ دخالت رسمى امریکا براى برکنارى نخست‌وزیر، بمعناى پایان تاریخ مصرف هویدا و نشان‌دهنده تصمیم گیرنده اصلى در کشور ماست که آمریکائیان بوده‌اند.

بحث اساسى هم مسئله‌اى جناحى بوده که چرا هویدا و شاه از فورد حمایت کرده‌اند و بازیهایى مانند حقوق بشر و امثال آنها، براى سرگرمى مردم بوده است.
 

 


اصرار آمریکا به برکناری هویدا