عکس کمتر دیده شده از جوانی امام خمینی


اسامی حاضر در عکس به ترتیب 

ردیف بالا از راست: سیّد ابوالحسن تهرانی، سیّد محمّد ولائی زنجانی، امام خمینی، سیّد علینقی تهرانی، سیّد احمد لواسانی، فرزندش سیّد محمّد (کودک)، سیّد محمّدصادق لواسانی

▫️ردیف پایین از راست: مهدی فرزند شیخ عبّاس طهرانی(کودک)، شیخ عبّاس طهرانی، میرزا محمّدعلی ادیب طهرانی، حاج سیّد احمد زنجانی، حاج آقا عبدالل‍ه آل آقا طهرانی، شیخ عبدالحسین فقیهی رشتی، آیت الله سیّد موسی شبیری زنجانی (در سن کودکی)


عکس کمتر دیده شده از جوانی امام خمینی