انتقاد نشریات آلمانی از حمله قوای انگلیس به ایران


2224 بازدید

انتقاد نشریات آلمانی از حمله قوای انگلیس به ایران
وزارت امور خارجه

اداره رمز

از : برلن

تاریخ : 7/6/1320

نمره : 1624جرائد بعدازظهر برلن، خبر تجاوزات قشون انگلیس را به سرحدات جنوب ایران منتشر [و] سیاست انگلیس را نسبت به ایران شدیداً مورد حمله قرار داده اند.

نوری اسفندیاری