ممانعت روستائیان از اجرای قانون اصلاحات ارضی


1636 بازدید
اصلاحات ارضی

ممانعت اهالی یکی از روستاهای همایونشهر سابق به اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال 1346


مرکز اسناد موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
ممانعت روستائیان از اجرای قانون اصلاحات ارضی