گزارش اسنادی در باره نارضایتی مردم ازعملکرد رژیم پهلوی


گزارش اسنادی در باره نارضایتی مردم ازعملکرد رژیم پهلوی
درسـاعت 16 مـورخه 12/11/50 شخصی کـه خـود را غـفاری معرفی‌ می کرد‌ دربنزکرایه‌ای‌ (5 ریالی) کـه‌ از‌ مـیدان شهناز به میدان 24 اسفند در حرکت بود در مورد وضع شهر و ناراحتی‌ مردم چـنین اظـهار می‌داشت دولت درهنگام اعلام بودجه گفته‌ اسـت‌ من می دانم مردم از‌ چـه‌‌ مـسائلی ناراضی هستند از وضع اتوبوسرانی از وضـع تـرافیک از وضع گرانی.در حقیقت با ذکر این مطالب چون می داند در مجلس حزب اقلیت کـه آقـای نخست‌وزیر آن را بنام‌ هیئت‌ مخالف‌ مـی نامند مـی خواهد زرنـگی کرده قبل از ابـراز نـارضایتی مردم از طرف وکلای اقـلیت خـود را بر موانع‌ مستحضر نشان دهد، گفته است که ما چاره وضع اتوبوس را کرده‌ایم‌ 400‌ دسـتگاه قـریبا‌ خواهم‌ خرید و یک عده از آنها را سـریع السـیر می سازیم تـا مـردم زودتـربمقصد برسند من نـمی دانم‌ آقای‌ نخست‌وزیر با هلیکوپترحرکت می کنند که از وضع ترافیک بی‌اطلاع‌ هستند‌ یا‌ آنکه با زبـان چـرب‌ خود می خواهند افکار مردم را منحرف سـازند. یـکی نـیست بـگوید آقـای محترم ترافیک ‌‌خـراب‌ اسـت‌ راه بند می آید اتوبوس سریع السیر مگر از آسمان پرواز می کند که‌ تو‌ رفاه عموم‌ را فراهم آورده‌ای‌ راه صحیح این اسـت کـه مـثل کشورهای مترقی دنیا تراموا درست کنند‌ راهـهای زیـرزمینی بـسازند پل هـوائی بـزنند تـا چاره گرفتاریها بشود. و الا دائما حرف‌ تحویل مردم دادن چاره‌ گرفتاری‌‌ نمی شود.مردم می دانند که حرف درمملکت بیشتر ازعمل زده می شود.این وضع برف‌روبی‌ شهرداری است از این آقای راننده سـئوال کنید چون اینها دائما بشمال و جنوب و شرق و غرب‌ در‌ حرکتند.آیا شهرداری خیابان وزراء همان عملی را می کند که شهرداری شرق عمل می نماید؟ مردم غرب و شرق و جنوب و شمال هم عوارض نوسازی می پردازند. منتها آسـفالت خـیابانهای‌ رجال‌نشین نظیف میشود، برف‌روبی می گردد آسفالت‌ خراب‌ پیدا نمی شود چراغهای نئون شب‌ را چون روز جلوه‌گر می سازد اما خیابان های جنوبی و شرقی و غربی تهران در کثافت و خرابی‌ می لولند این است معنی عدالت اجـتماعی کـه اغنیا ازمالیات و عوارض‌ نوسازی‌ بگریزند و جریمه‌ و قطع برق دادن عوارض نصیب دیگران باشد؟ همه مسائل اجتماعی ما چنین است.اگر انسان‌ بخواهد عیوب را برشمارد مثنوی هـفتاد مـن خواهد شد.گرانی جان مـردم را بـرلب‌ رسانیده و همین نارضایتی موجب می شود که مردم به همه چیز بدبین شوند. بخدا سالها است این آقای‌ هویدا فقط حرف تحویل مردم داده اسـت.انـقلاب اداری را برخ مردم‌ می کشد‌.شـما‌ بـرای نمونه ساعت 10 صبح‌ به‌ ثبت‌ تهران سر بزنید ببینید متصدیان مربوطه چه بلائی سر مردم بیچاره‌ می آورند.

بخدا ازدیواربرلن غربی و برلن شرقی رفتن آسانتر‌ است‌ تا‌ مراجعه به ثـبت تـهران. اولا دو نفر پاسبان‌ عقده‌ای‌ دم در گذاشته‌اند با مردم چنان رفتارمی کنند که دولت بعثی عراق با ایرانیان‌ نمی کند و هیچکس حق مراجعه به‌ ادارات‌ را‌ ندارد.باید در اطاق دخمه مانند نامه‌اش‌[را]بدهد و منتظر جواب باشد‌.حـالا ایـن جواب مـمکن است هفته‌ها طول بکشد.مأمور و متصدی دفتر اولا در پشت میزش نیست ثانیا می گوید‌ جواب‌ نیامده‌ بمن مربوط نـیست همین.این جواب مردم‌ بدبخت است که از‌ کار‌ و زندگی آواره شده آمـده جـواب مـثلا استعلامیه را بگیرد.آقای‌ نخست‌وزیر که سال‌به‌سال به اینطور اماکن‌ نمیرود‌ تا‌ ببیند بسر مردم بدبخت چه مـی‌آورند.‌ ‌در ایـن موقع تاکسی در نزدیکی های‌ دانشگاه‌ ایستاد‌ و آقای غفاری پیاده شد.

نظریه شنبه:امروزها شـما درهـرمحفل و مـجلسی میروید یا موضوع‌ ناراحتی‌ از‌ گران‌فروشی‌ است یا ترافیک یا گرانی تلفن و یا وضع شهری اسـت و بیشتر مردم از‌ این‌ موضوع عدم رضایت‌ میکنند.

نظریه سه‌شنبه:شنبه شخص مورد اعـتماد است باحتمال قوی‌ خـبر‌ فـوق‌ صحت دارد.مضافا بر اینکه شخص فوق الذکر(غفاری)شناخته نگردیده است.