درخواست توضیح از تیمورتاش در مورد جنگ بین شوروی و لهستان


1705 بازدید

درخواست توضیح از تیمورتاش در مورد جنگ بین شوروی و لهستان
طهران بتاریخ 2 مهر 1305 نمره صادره 368

مسکو

حضرت تیمورتاش وزیر دربار پهلوی

تمنا دارم فوری توضیح فرمایید که بین دولت شوروی و لهستان فعلاً جنگ حکمفرماست یا بعد از این احتمال جنگ میرود