اختلاف نظر بین رهبران شوراى مرکزى جبهه ملى


2146 بازدید

اختلاف نظر بین رهبران شوراى مرکزى جبهه ملى
موضوع : فعالیت جبهه ملىشماره : 38325/312 تاریخ 5/10/1342برابر اطلاع رسیده.

به علت اختلاف نظر بین رهبران شوراى مرکزى جبهه ملى تاکنون هیئت اجرائیه انتخاب نشده است در جلسات مختلف جبهه ملى مکرر از طرف افراد به رهبران تذکر داده شده که باید تلگراف تسلیتى به نام جبهه ملى براى خانم کندى و رئیس جمهورى آمریکا مخابره شود. اما از طرف رهبران هنوز تصمیم قطعى براى تلگراف تسلیت گرفته نشده است.

آتش اختلافات بین رهبر و طبقات دیگر جبهه ملى هر روز دامنه‏دارتر و غیر قابل حل میشود ممکن است سرانجام جبهه ملى از هم پاشیده شود. حزب ملت ایران (پان ایرانیسم سابق) میکوشد تا افراد جبهه ملى را به طرف خود بکشد و جبهه واحدى تشکیل بدهد و این روزها دانشجویان و دانش‏آموزان بیشتر از سابق به حزب ملت ایران تمایل دارند حزب ملت ایران روح انقلابى دارد و معتقد است باید از راه جنگ پارتیزانى به هدف رسید و تدارک میبینند کلاس گویندگى جبهه ملى منحل و موکول به بعد از تعیین اعضاى هیئت اجرائیه شده است.

گیرندگان : ساواک تهران جهت تحقیق و اعلام چگونگى پرونده کلى جبهه ملى ضمیمه و بایگانى شود. ارسال فرمائید.1ـ در این سالها جناح بندیها تنها شامل مسایل ایدئولوژیک نمى‏شد بلکه مشکلات تاکتیکى و سازمانى را هم در بر مى‏گرفت.برخى به ویژه نهضت آزادى و جامعهسوسیالیستها مى‏خواستند جنگ ایدئولوژیکى علیه رژیم به راه اندازند و مسایلتئوریک جبهه ملى را مورد بحث قرار دهند. گروههاى دیگرى به ویژه در حزب ایران ترجیح مى‏دادند مشاجرات ایدئولوژیکى را کنار گذاشته و با تاکید بر مسایل غیر نظرى همچون اعتراض به ادامه بازداشت خانگى مصدق، نبود آزادى بیان، طرح فروش کارخانه‏هاى دولتى به رژیم حمله کنند. سرانجام رهبران حزب ایران که مى‏خواستند عناصر تندرو را در درون نهضت مهار کنند. کوشیدند تا جبهه ملى را از ائتلاف سست سازمانهاى مستقل به حزبى کاملاً منسجم داراى یک مرکز یک ارگان رسمى و یک استراتژى سیاسى تبدیل کنند.

براى اطلاعات بیشتر به حزب توده و جبهه ملى. ماهنامه مردم شهریور 1344 و نیز سند ضمیمه شماره 46 و 47 مراجعه شود.