نصیحت آیت الله گلپایگانی به طلاب


2114 بازدید

نصیحت آیت الله گلپایگانی به طلاب


موضوع : اظهارات آیت‏اللّه‏ گلپایگانىشماره : 2873 تاریخ 30/8/43

طبق اطلاع واصله از صبح روز جارى جلسه درس آیت‏اله گلپایگانى در مسجد اعظم شروع شده و آیت‏اله نامبرده در حضور قریب دو هزار نفر از طلاب و مریدان خود به طلاب علوم دینى نصیحت کرده که : طلاب بایستى فقط به درس و بحث ادامه داده و وظائف دینى خود را انجام دهند و حق ندارند سر و صدا راه بیندازند و ضمنا آقایان بازاریها نیز نبایستى براى من تکلیف تعیین کنند. مردم باید خود را تصحیح به کنند.

روى هم رفته صحبتهاى آیت‏اله در حاضرین حسن تأثیر داشته است.

ساواک استان مرکز جهت اعلام چگونگى موضوع...

به پرونده گلپایگانى ضمیمه و ارائه شود ـ صابرى 2/9

فعلاً بایگانى شود.