استعفای دسته جمعی پس از خروج از جلسه !


1416 بازدید

استعفای دسته جمعی پس از خروج از جلسه !
موضوع : تشکیل جلسه جهت رسیدگى به پرونده مالیاتى آقاى نمازىشماره : 2481 تاریخ 6/8/44

طبق اطلاع واصله. چند روز قبل جلسه‏اى به منظور رسیدگى به پرونده ـ مالیاتى آقاى نمازى با حضور آقایان دکتر خوشبین وکیل نمازى و احمدى مدیر کل وزارتى و کیانى نژاد مدیر کل حقوقى و بهادرى رئیس کل اداره مالیاتهاى غیر مستقیم و نورى رضوى رئیس شوراى عالى مالیاتى در اطاق آقاى وزیر دارائى با حضور ایشان تشکیل گردیده و چون قبلا وزارت دارائى پرونده مزبور را باداره کل حقوقى وزارت دادگسترى ارسال داشته بود لذا آقاى وزیر دادگسترى ناراحت شده و ضمن اعاده پرونده اظهار داشته وزارت دارائى هر فعل و انفعالى را که بخواهد انجام مى‏دهد بچه علت پرونده مزبور به دادگسترى ارسال کرده است آقاى وزیر دارائى اظهارات وزیر دادگسترى را به آقایانیکه در جلسه فوق‏الذکر حضور داشته‏اند با لحن تندى بازگو کرده و اضافه نموده باید خودتان تصمیم گرفته و آنرا حل و فصل نمائید. یا اینکه بروید گم شوید که در نتیجه چهار نفر اشخاص حاضر در جلسه پس از خروج از اطاق آقاى وزیر دارائى استعفا نموده و متعاقبا روز گذشته آقاى وزیر دارائى آنانرا وسیله آقاى فاطمى مدیر کل وزارتى احضار و از آنها دلجوئى کرده و آقاى دکتر بهادرى که قبلا رئیس کل مالیاتهاى غیر مستقیم بوده حکم مدیر کلى گرفته است . رونوشت برابر اصل است و اصل در پرونده در

14 ـ و جلد 5 روى پرونده دکتر جمشید آموزگار بایگانى شود. 12/8رئیس بخش 322 رشیدى 12/8